Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 11(2019) Trang: 5-10
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết: http://1859-4581

Nghiên cứu này thực hiện nhằm xác ₫ịnh loài của ba chủng nấm phân lập tại Hungary theo phương pháp kỹ thuật sinh học phân tử dựa trên trình tự vùng ITS - rDNA và ₫ánh giá hiệu lực của chúng trên côn trùng gây hại quan trọng là bọ hà (Cylas formicarius Fab.) trong ₫iều kiện phòng thí nghiệm. Chủng nấm M. anisopliae MVN6 phân lập trên bọ hà tại Việt Nam ₫ược sử dụng ₫ể so sánh hiệu lực với các chủng nấm Hungary. Kết quả xác ₫ịnh loài cho thấy ba chủng nấm MHU1, MHU2 và MHU3 là loài Metarhizium anisopliae vì có trình tự vùng ITS - rDNA với ₫ộ tương ₫ồng từ 99% ₫ến 100%. Về hiệu quả trên bọ hà (Cylas formicarius Fab.) các chủng nấm M. anisopliae MHU1 và MHU3 cho hiệu lực rất cao từ 92,5% - 94,1% ở 6 ngày sau khi chủng. Thời ₫iểm 8 ngày sau khi chủng, hai chủng nấm này tương ₫ương với chủng nấm M. anisopliae MVN6 của Việt Nam. Hai chủng nấm MHU1 và MHU3 là hai chủng nấm xanh có tiềm năng trong trừ bọ hà gây hại.

Các bài báo khác
Số tạp chí 4(2019) Trang: 164-172
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản
Số tạp chí 85(2019) Trang: 46-51
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á
Số tạp chí 14(2019) Trang: 57-73
Tạp chí: Tạp chí khoa học
Số tạp chí 12(2019) Trang: 161-164
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 2(2019) Trang: 41-46
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 1(2019) Trang: 84-89
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
Số tạp chí 7 (128)(2019) Trang: 51-63
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Khoa học pháp lý Việt Nam
Số tạp chí 12 (380)(2019) Trang: 55
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 12(2019) Trang: 188 − 193
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 21(2019) Trang: 270-284
Tạp chí: Journal of Economics and Development
Số tạp chí 1(2019) Trang: 566-575
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Du lịch Lâm Bình, Tuyên Quang - Tiềm năng, thực trạng, giải pháp"cộng đồng "


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...