Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 135(2019) Trang: 51-60
Tạp chí: Khoa học thương mại
Liên kết:

Quản trị quan hệ khách hàng (QTQHKH) và quản trị trải nghiệm khách hàng (QTTNKH) là một trong những chiến lược quan trọng để gia tăng lợi thế cạnh tranh. Nghiên cứu được thực hiện tại các siêu thị ở thành phố Cần Thơ qua việc phỏng vấn 460 khách hàng nhằm phân tích ảnh hưởng của các nhân tố QTQHKH và QTTNKH đến sự hài lòng và lòng trung thành khách hàng. Các phương pháp phân tích như Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố và mô hình cấu trúc tuyến tính được sử dụng trong nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, QTQHKH và QTTNKH có ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng và lòng trung thành khách hàng. Trong đó, nhân tố QTTNKH có tác động mạnh nhất đến sự hài lòng khách hàng. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy rằng, việc kết hợp QTQHKH và QTTNKH trong doanh nghiệp bán lẻ giúp gia tăng sự hài lòng, lòng trung thành khách hàng.

Các bài báo khác
Số tạp chí 4(2019) Trang: 164-172
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản
Số tạp chí 85(2019) Trang: 46-51
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á
Số tạp chí 14(2019) Trang: 57-73
Tạp chí: Tạp chí khoa học
Số tạp chí 12(2019) Trang: 161-164
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 2(2019) Trang: 41-46
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 1(2019) Trang: 84-89
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
Số tạp chí 7 (128)(2019) Trang: 51-63
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Khoa học pháp lý Việt Nam
Số tạp chí 12 (380)(2019) Trang: 55
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 12(2019) Trang: 188 − 193
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 21(2019) Trang: 270-284
Tạp chí: Journal of Economics and Development
Số tạp chí 1(2019) Trang: 566-575
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Du lịch Lâm Bình, Tuyên Quang - Tiềm năng, thực trạng, giải pháp"cộng đồng "


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...