Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 24(2019) Trang: 84-90
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thối gốc do nấm Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum Owen (Foc) trên dưa leo là loại bệnh đang gây thiệt hại rất lớn về kinh tế. Nghiên cứu này nhằm tìm ra loại dịch chiết thực vật có khả năng ức chế sự phát triển của nấm Foc trong điều kiện in vitro và bệnh thối gốc trên dưa leo trong nhà lưới, ảnh hưởng của dịch chiết đến quá trình xâm nhiễm của nấm Foc. Thí nghiệm được tiến hành với hai loại dịch chiết từ cây bình bát nước (Annona glabra L.) cỏ lá xoài (Struchium sparganophorum (L.) O. Ktze.) và  kết hợp sử dụng hỗn hợp với ion Zn. Kết quả cho thấy  dịch chiết từ cây bình bát nước có khả năng ức chế sự phát triển của khuẩn ty tốt nhất trong điều kiện in vitro và được chọn cho thí nghiệm tiếp theo về khả năng ức chế bệnh thối gốc cây dưa leo trong điều kiện nhà lưới. Dịch chiết bình bát được tưới vào gốc dưa leo 5, 10 và 15 ngày trước khi lây bệnh, đối chứng dương được xử lý bằng thuốc hóa học vào thời điểm 5 ngày sau khi lây bệnh. Huyền phù bào tử nấm Foc với mật số 5x104 bào tử/ml được tưới vào gốc cây dưa leo 25 ngày sau khi gieo. Kết quả sau 9 ngày lây bệnh, đối chứng không xử lý có chỉ số bệnh cao đến 53,13%, trong khi chỉ số bệnh của các nghiệm thức xử lý dịch chiết Bình bát nước hoặc thuốc hóa học đều thấp hơn nhiều, với chỉ số bệnh khoảng 10 - 22%. Quá trình xâm nhiễm của nấm Foc được khảo sát qua các thời điểm cho thấy ở nghiệm thức có xử lý dịch chiết bình bát nước đã ức chế được sợi nấm, ngăn không cho sợi nấm len lỏi sâu vào trong mô cây.

Các bài báo khác
Số tạp chí 4(2019) Trang: 164-172
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản
Số tạp chí 85(2019) Trang: 46-51
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á
Số tạp chí 14(2019) Trang: 57-73
Tạp chí: Tạp chí khoa học
Số tạp chí 12(2019) Trang: 161-164
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 2(2019) Trang: 41-46
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 1(2019) Trang: 84-89
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
Số tạp chí 7 (128)(2019) Trang: 51-63
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Khoa học pháp lý Việt Nam
Số tạp chí 12 (380)(2019) Trang: 55
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 12(2019) Trang: 188 − 193
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 21(2019) Trang: 270-284
Tạp chí: Journal of Economics and Development
Số tạp chí 1(2019) Trang: 566-575
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Du lịch Lâm Bình, Tuyên Quang - Tiềm năng, thực trạng, giải pháp"cộng đồng "


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...