Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 4(2019) Trang: 164-172
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản
Liên kết:

Nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu xác định vòng đời, sức sinh sản, nhiệt độ và pH thích
hợp cho sự phát triển loài luân trùng Brachionus rubens, từ đó làm cơ sở cho việc nuôi sinh khối loài luân
trùng này để phục vụ làm thức ăn tươi sống trong nuôi và sản xuất giống thủy sản nước ngọt ở Đồng bằng
Sông Cửu Long. Nghiên cứu thực hiện với mục tiêu xác định (1) Ảnh hưởng của pH đến sự phát triển của loài
B. rubens; (2) Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự phát triển của loài B. rubens; và (3) Một số đặc điểm về sinh sản
của loài B. rubens. Thời gian nghiên cứu được tiến hành từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2019. Thí nghiệm được
thực hiện trong phòng nuôi động vật nguyên sinh, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ với 1 cá thể nuôi trong cốc
thủy tinh 30 mL chứa nước đã xử lý và lặp lại 10 lần. Kết quả cho thấy, khi ở pH =8 thì vòng đời loài B. rubens
là 4,08±0,13 ngày và sức sinh sản là 5,09±0,38 trứng. Còn khi ở nhiệt độ 22ºC thì vòng đời loài B. rubens dài
nhất là 6,09±0,57 ngày và sức sinh sản 11,00±2,05 trứng. Vòng đời của B. rubens là 4,80±0,20 ngày, thời gian
thành thục trung bình là 14,05±0,73 giờ, thời gian mang trứng trung bình là 9,82±0,39 giờ, thời gian trứng nở
trung bình là 3,31±0,70 giờ và sức sinh sản đạt 6,05±0,34 trứng ở nhiệt độ phòng 28ºC


Các bài báo khác
Số tạp chí 85(2019) Trang: 46-51
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á
Số tạp chí 14(2019) Trang: 57-73
Tạp chí: Tạp chí khoa học
Số tạp chí 12(2019) Trang: 161-164
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 2(2019) Trang: 41-46
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 1(2019) Trang: 84-89
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
Số tạp chí 7 (128)(2019) Trang: 51-63
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Khoa học pháp lý Việt Nam
Số tạp chí 12 (380)(2019) Trang: 55
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 12(2019) Trang: 188 − 193
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 21(2019) Trang: 270-284
Tạp chí: Journal of Economics and Development
Số tạp chí 1(2019) Trang: 566-575
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Du lịch Lâm Bình, Tuyên Quang - Tiềm năng, thực trạng, giải pháp"cộng đồng "


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...