Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 373(2019) Trang: 89-99
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tuyển chọn chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae có khả năng tăng sinh khối cao, xác định điều kiện thích hợp cho nấm men tăng sinh khối trong môi trường nước chua tàu hũ và khảo sát điều kiện thu nhận yeast extract và β-glucan. Kết quả đã tuyển chọn được chủng S. cerevisiae LX1.1 cho sinh khối đạt 0,204 g/100 mL trong môi trường nước chua tàu hũ. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sản xuất sinh khối dựa trên mô hình Plackett-Burman (PBD) với 7 nhân tố khảo sát. Kết quả đã xác định được 3 yếu tố (pH, mật số và hàm lượng peptone) có ý nghĩa và được chọn xác định điều kiện tối ưu theo bố trí Central Composite Design (CCD). Kết quả cho thấy chủng S. Cerevisiae LX1.1 nuôi cấy trong điều kiện với mật số 107 tế bào/mL, hàm lượng peptone 4,78 g/L và pH 5,59 cho sinh khối đạt 0,469 g/100 mL. Khối lượng yeast extract thu hồi đạt 0,298 g và 2,583 g β-glucan từ 3,0 g sinh khối khô tế bào nấm men, tương ứng hiệu suất thu hồi β-glucan là 86,10%.

Các bài báo khác
Số tạp chí 4(2019) Trang: 164-172
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản
Số tạp chí 85(2019) Trang: 46-51
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á
Số tạp chí 14(2019) Trang: 57-73
Tạp chí: Tạp chí khoa học
Số tạp chí 12(2019) Trang: 161-164
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 2(2019) Trang: 41-46
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 1(2019) Trang: 84-89
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
Số tạp chí 7 (128)(2019) Trang: 51-63
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Khoa học pháp lý Việt Nam
Số tạp chí 12 (380)(2019) Trang: 55
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 12(2019) Trang: 188 − 193
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 21(2019) Trang: 270-284
Tạp chí: Journal of Economics and Development
Số tạp chí 1(2019) Trang: 566-575
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Du lịch Lâm Bình, Tuyên Quang - Tiềm năng, thực trạng, giải pháp"cộng đồng "


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...