Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
53 (2015) Trang: 77-87
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn nuôi
Liên kết:

To improve the capacity of using Tra fish by-products protein released from fillet Tra fish processing, study on the hydrolysis of Tra fish by-products using commercial papain was done. In order to do that, the experiment to determine Vmax and Km of the enzyme at optimal condition as pH7,5 and 55 °C was done using catfish protein as the substrate which increased the concentration from 1-30%, the amount of papain was fixed with 1 mg. From the optimal E/S ratio determined from Michalis-Menten equation, the experiment that increased the ratio E / S with a factor of 1-3 times to determine the highest concentration of catfish protein that would be hydrolyzed by the enzyme was done. Further experiment to determine the degree of hydrolysis of catfish by-products protein during 30-240 minutes was done. The degree of hydrolysis of protein hydrolysate product at 30 and 90 minute were verified by using SDS-PAGE. The results showed that when using optimal condition for papain reaction as pH 7,5 and 55oC, Vmax and Km of enzyme reacted on Tra fish by-product protein was consequently 0,262 μmol tyrosine/minute and 0,101 g protein/10 ml. The result from the hydrolysis showed that the best pair of ratio of enzyme and substrate was 1 mg E / 2,5 g Tra fish by-product. The degree for hydrolysis after 240 minutes was 29,186% following the ratio of tyrosine born (Tyrtp/Tyrt) and 7,53% following OPA method. The hydrolyzed protein results which showed on SDS-PAGE proved that most of the protein hydrolyzate from Tra fish by-products were hydrolyzed well and formed in low molecular weight peptides intensity but high intensity with amino acid mixtures. The results indicated that papain can be used well for the hydrolysis of protein from Tra fish by-products. And, the product can be used as protein source feed for pigs and poultry.

Keywords: Papain, hydrolyzate, tra fish by-products,degree of hydrolysis

Các bài báo khác
Số 49 (2017) Trang: 1-8
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 17-23
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 206-211
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 31-37
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 56-63
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 74-81
Tải về
271 ( 11/2021) (2021) Trang: 56-61
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
258 (2020) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
258 (2020) Trang: 38-43
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 45-50
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 40-44
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
261 (2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
260 (2020) Trang: 42-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Volume 31(10), (2019) Trang: Article 159
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 66-70
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST),
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
235 (August 2018), (2018) Trang: 33-37
Tạp chí: Journal of Animal Science and TechnologyJournal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
số 78, tháng 8/2017 (2017) Trang: 14-21
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.
223 (August 2017), (2017) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
29 (6) (2017) Trang: Article 124
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
12/2015 (2015) Trang: 43-51
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị Chăn nuôi Bền Vũng, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 12/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...