Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
268 (August 2021) (2021) Trang: 40-44
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
Liên kết:

An experiment was conducted to evaluate the effects of vitamin or tributyrin supplementations in the diet or drinking water on growth performance and feather pecking of Ben Tre Noi chicken. A total of 240 male Noi chicken at 5 weeks’ old was allocated in a completely randomized design with 3 treatments, 4 replications with 20 chickens/pen as an experimental unit. The 3 treatments (NT) were: (1) Cont: Basal diet without supplementation both vitamin or tributyrin products in feed or drinking water; (2) VIT: Basal diet + 2g vitamin/l drinking water; (3) TBU: Basal diet + 2g tribtyrin/kg feed. Results showed that, final body weight of chickens was highest from chickens in the VIT (1602.3g/head), followed by TBU (1569.1 g/head) and lowest in Cont (1511.2 g/head). So, there was a trend lower average daily gain (ADG) of chickens in cont (19.09 g/head/day) compared to that of chickens in TBU (20.0 g/head/day) and VIT (20.58 g/head/day). Similarly, there was a trend higher feed intake (FI) of chickens fed VIT (63.29 g/head/day) to compared with TBU (60.16 g/head/day) and Cont (59.86 g/head/day). As a result, feed conversion ratio (FCR) of chickens feed Cont (3.09 kg feed/kg gain) was almost similar with chickens feed TBU (3.01 kg feed/kg gain) and VIT (3.02 kg feed/kg gain). The feather pecking rate of chickens supplemented with VIT (7%) and TBU (10%) reduced significantly to compare with Cont (20%). There was no significant difference in carcass evaluation characteristics of chickens in all treatments. In conclusion, supplementation vitamin product in drinking water or tributyrin in diet of Ben Tre Noi chickens tended to improve final weight, and reduced the feather pecking rate of chickens in supplemented treatments to compare with chickens in control group.

 

Keywords: Growth performance, feather pecking, Ben Tre Noi chicken, tributyrin, vitamin

 
Các bài báo khác
Số 49 (2017) Trang: 1-8
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 17-23
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 206-211
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 31-37
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 56-63
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 74-81
Tải về
271 ( 11/2021) (2021) Trang: 56-61
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
258 (2020) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
258 (2020) Trang: 38-43
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 45-50
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
261 (2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
260 (2020) Trang: 42-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Volume 31(10), (2019) Trang: Article 159
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 66-70
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST),
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
235 (August 2018), (2018) Trang: 33-37
Tạp chí: Journal of Animal Science and TechnologyJournal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
số 78, tháng 8/2017 (2017) Trang: 14-21
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.
223 (August 2017), (2017) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
29 (6) (2017) Trang: Article 124
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
12/2015 (2015) Trang: 43-51
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị Chăn nuôi Bền Vũng, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 12/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...