Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
232 tháng 5/2018 (2018) Trang: 40-45
Tạp chí: . Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm (TN) đánh giá ảnh hưởng của việc thay thế bột cá biển (CB) bằng bột đạm thủy phân từ phụ phẩm cá Tra (ĐTP) có bổ sung axit hữu cơ (A) trong khẩu phần lên tăng trưởng của gà Tam Hoàng trống giai đoạn 5-12 tuần tuổi. TN được bố trí theo thể thức thừa số 2 nhân tố, trong đó nhân tố 1 là mức thay thế 0, 50 và 100% đạm từ bột cá biển bằng đạm từ bột đạm thủy phân (ĐTP0, ĐTP50, ĐTP100). Nhân tố thứ 2 là có bổ sung hoặc không bổ sung chế phẩm axit hữu cơ (A) có tên là Poulacid;  3 lần lặp lại trên  18 đơn vị thí nghiệm (ô chuồng) gồm 360 con gà Tam Hoàng trống (20 con/ô). Kết quả TN cho thấy khối lượng (KL) gà cuối TN cao nhất ở nghiệm thức (NT) thay thế ĐTP100 (1525 g/con), thấp nhất ở  ĐTP0 ( 1482 g/con). Tăng khối lượng (TKL) của gà ở các NT thay thế đạm gần như không khác biệt nhau nhưng có khuynh hướng hơi cao hơn ở NT thay thế 100% đạm từ bột cá biển bằng đạm của ĐTP, và ở NT có bổ sung axit hữu cơ cho TKL tốt hơn không bổ sung. Tiêu tốn thức ăn (TTTA) giữa gà ăn khẩu phần có các mức thay thế và có bổ sung axit không có thay đổi đáng kể. Hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) của gà được cải thiện hơn ở NT thay thế ĐTP100 (3,36 kg TA/ kg TKL) so với ĐTP50 (3,44 kg TA/ kg TKL) và ĐTP0 (3,49 kg TA/kg TKL). Tỷ lệ chết cao hơn ở NT không bổ sung axit hữu cơ (16,7%) so với 12,2% ở NT có bổ sung, và có khuynh hướng giảm tỷ lệ chết hơn ở  ĐTP100  (13,3%) so với các NT còn lại (15%). Kết quả thí nghiệm cho thấy khi thay thế toàn bộ đạm từ bột cá biển bằng đạm của bột đạm thủy phân và có bổ sung axit hữu cơ thì có khuynh hướng cải thiện được FCR, và giảm tỷ lệ chết. Nên bổ sung axit hữu cơ để cải thiện tỷ lệ nuôi sống của gà Tam Hoàng trống giai đoạn nuôi thịt từ tuần thứ 5 đến xuất chuồng.

Từ khóa: Axit hữu cơ, phụ phẩm cá Tra, Bột đạm thủy phân, Tam Hoàng

Các bài báo khác
Số 49 (2017) Trang: 1-8
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 17-23
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 206-211
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 31-37
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 56-63
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 74-81
Tải về
271 ( 11/2021) (2021) Trang: 56-61
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
258 (2020) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
258 (2020) Trang: 38-43
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 45-50
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 40-44
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
261 (2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
260 (2020) Trang: 42-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Volume 31(10), (2019) Trang: Article 159
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 66-70
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST),
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
235 (August 2018), (2018) Trang: 33-37
Tạp chí: Journal of Animal Science and TechnologyJournal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
số 78, tháng 8/2017 (2017) Trang: 14-21
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.
223 (August 2017), (2017) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
29 (6) (2017) Trang: Article 124
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
12/2015 (2015) Trang: 43-51
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị Chăn nuôi Bền Vũng, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 12/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...