Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 251 (11.2019), (2019) Trang: 39-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi (HCN)
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của 2 sản phẩm premix vitamin dạng bột (Vitasol) và nước (Vitazin) bổ sung vào nước uống để đánh giá về sinh trưởng và tỷ lệ gà cắn mổ nhau. Tổng cộng 270 con gà Nòi lúc 5 tuần tuổi đã được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức (NT), 3 lần lặp lại với 30 con gà /ô chuồng lồng như một đơn vị thí nghiệm. Các NT là: (1) ĐC: khẩu phần cơ sở (KPCS) không bổ sung Vitasol/Vitazin trong nước uống; (2) VS: KPCS+2g Vitasol/lít nước uống; (3) VZ: KPCS+2ml Vitazin/lít nước uống. Kết quả cho thấy những gà ở nghiệm thức VZ có xu hướng tốt hơn so với những gà ở ĐC và VS về tăng khối lượng và tỷ lệ cắn mổ, cụ thể khối lượng cuối của gà cao nhất ở NT VZ (1.424,3 g/con), tiếp theo là VS (1.381,7 g/con) và thấp nhất ở ĐC (1356,3 g/con), tuy nhiên không có sự khác biệt đáng kể về mức tăng khối lượng trung bình hàng ngày (TKL) của tất cả gà ở các NT. Lượng thức ăn tiêu thụ (TTTA) của gà ở ĐC (59,53 g/con/ ngày), cao hơn VS (57,36 g/con/ngày) và VZ (56,80 g/con/ngày). Do đó, dẫn đến hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) của gà ở ĐC (3,10 kg thức ăn/kg TKL) cao hơn so với gà ở VS (2,92 kg thức ăn / kg TKL) và VZ (2,82 kg thức ăn/kg TKL). Tỷ lệ cắn mổ của gà ở NT VS và VZ giảm đáng kể so với ĐC. Tóm lại, việc bổ sung Vitasol (bột) và Vitazin (nước) trong nước uống cho gà Nòi giúp cải thiện hệ số chuyển hóa thức ăn so với ĐC, và cũng giảm tỷ lệ gà cắn mổ nhau. Bổ sung Vitazin có khuynh hướng cải thiện tốt hơn về sinh trưởng và tỷ lệ cắn mổ hơn so với Vitasol. 

Các bài báo khác
Số 49 (2017) Trang: 1-8
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 17-23
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 206-211
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 31-37
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 56-63
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 74-81
Tải về
271 ( 11/2021) (2021) Trang: 56-61
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
258 (2020) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
258 (2020) Trang: 38-43
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 45-50
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 40-44
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
261 (2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
260 (2020) Trang: 42-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Volume 31(10), (2019) Trang: Article 159
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 66-70
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST),
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
235 (August 2018), (2018) Trang: 33-37
Tạp chí: Journal of Animal Science and TechnologyJournal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
số 78, tháng 8/2017 (2017) Trang: 14-21
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.
223 (August 2017), (2017) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
29 (6) (2017) Trang: Article 124
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
12/2015 (2015) Trang: 43-51
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị Chăn nuôi Bền Vũng, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 12/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...