Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
258 (2020) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
Liên kết:

An experiment was conducted to evaluate the effect of multivitamins (Vi) or vitamins mix with acid amin (ViA) in drinking water on growth performance and feather pecking rate of Hisex Brown chicks during brooding stage until 9 weeks age. A total of 2,070 chicks at one day of age was allocated in 3 treatments and 3 replications. The experiment was arranged in completely randomly design into 9 pens (230 chicks/pen). The treatments were: 1) Control treatment (Cont): Basal feed (B) without any supplemented product in drinking water; 2) MV: B+Vi at 1ml/l of drinking water; 3) MVA: B+ViA at 1ml/l of drinking water. The results showed that the final live weight of chicks in treatments supplemented with Vi (912.3 g/bird) and ViA (924.5 g/bird) were higher than the chicks in control group (852.1 g/bird). The average weigh gain (ADG) of chicks in supplemented treatments was higher than that in control group. Average feed intake (AFI) did not difference between the treatments. Lead to FCR was lowest in MVA (2.30kg), next to  the chicks fed MV (2.36kg), and highest in Cont (2.44kg). The morbidity rate and death rate of chicks in the MV treatment was lowest, and highest in control group. Feather pecking rate was lower in chicks fed supplemented treatments to compare with control chicks, in which chicks in MVA was lowest. In general, supplementation with multivitamins or vitamins mix with amino acid products at the level of 1ml/l of drinking water improved average daily gain, feed conversion ratio and feather pecking rate of Hisex Brown chicks during brooding stage until 9 weeks age.

Key words: Amino acid, brooding stage, growth performance, multivitamins, Hisex Brown, feather pecking rate.

Các bài báo khác
Số 49 (2017) Trang: 1-8
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 17-23
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 206-211
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 31-37
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 56-63
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 74-81
Tải về
271 ( 11/2021) (2021) Trang: 56-61
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
258 (2020) Trang: 38-43
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 45-50
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 40-44
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
261 (2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
260 (2020) Trang: 42-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Volume 31(10), (2019) Trang: Article 159
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 66-70
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST),
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
235 (August 2018), (2018) Trang: 33-37
Tạp chí: Journal of Animal Science and TechnologyJournal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
số 78, tháng 8/2017 (2017) Trang: 14-21
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.
223 (August 2017), (2017) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
29 (6) (2017) Trang: Article 124
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
12/2015 (2015) Trang: 43-51
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị Chăn nuôi Bền Vũng, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 12/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...