Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24b (2012) Trang: 56-63
Tải về

Abstract

A study was conducted to evaluate the effect of dietary supplementation of catfish by-product oil (MCT) on sow milk quality and performance of piglets. Twenty-four (Landrace x Yorkshire) sows were allocated to 4 dietary treatments (levels of MCT of 0, 3, 6 and 9%) in a randomized block design. The experiment started when the sows were within one week of farrowing, and lasted until one week after weaning which was at 28 days. Performance of sows and piglets was recorded; milk production was measured by weighing piglets before and after suckling. Increasing the level of MCT up to 9 % in the sow diets: decreased sow feed intake but increased lipid and ME intake; reduced the lactation weight loss and the interval from weaning to first estrus; increased fat content of the sow's milk and tended to increase yield and increased piglet weight gain to weaning and piglet survival. It was concluded that addition of 9% Catfish by-product oil to the sow diet improved the performance of sows and progeny by increasing the output of fat, especially unsaturated fatty acids, into the sow?s  milk.  

Keywords: Catfish by-product oil, lactating sow, farrowing, fatty acids, piglets

Title:    Effects of catfish (Pangasianodon hypophthalmus) by-product oil supplements to lactating sow diets on milk production and fatty acid composition, performance of sows and piglets

to?m tă?t

 

Thí nghiệm được tiến hành để đánh giá các mức độ bổ sung mỡ cá tra (MCT) trong khẩu phần heo nái nuôi con. 24 con heo na?i nuôi con đươ?c bô? tri? va?o 4 nghiê?m thư?c vơ?i ca?c mư?c đô? bô? sung MCT kha?c nhau (0, 3, 6, 9 %) trong khâ?u phâ?n. Thi? nghiê?m đươ?c bô? tri? theo thê? thư?c khô?i hoa?n toa?n ngâ?u nhiên vơ?i 6 lâ?n lặp la?i, ke?o da?i 6 tuâ?n, bă?t đâ?u khi heo na?i đang mang thai ơ? tuâ?n cuô?i, ke?o da?i 4 tuâ?n nuôi con va? 1 tuâ?n sau cai sư?a heo con theo me?. Năng suâ?t heo na?i, sư?a va? heo con đươ?c theo do?i, năng suâ?t sư?a đươ?c thu thâ?p bă?ng phương pha?p cân heo con trươ?c va? sau khi bu?. Kê?t qua? cho thâ?y, vê? năng suâ?t heo na?i khi tăng MCT lên đê?n 9 % trong khâ?u phâ?n thi? la?m gia?m lươ?ng thư?c ăn ăn va?o cu?a heo na?i, tuy nhiên tăng lươ?ng năng lươ?ng (ME) ăn va?o, do vâ?y sư? hao hu?t vê? thê? tro?ng cu?a heo na?i i?t hơn va? thơ?i gian lên giô?ng la?i cu?a heo na?i cu?ng nhanh hơn. Vê? năng suâ?t sư?a cu?a heo na?i cu?ng co? khuynh hươ?ng tăng nhẹ va? đă?c biê?t la? ha?m lươ?ng châ?t be?o trong sư?a cao hơn khi tăng ha?m lươ?ng MCT trong khâ?u phâ?n, vê? tăng tro?ng bi?nh quân va? tro?ng lươ?ng heo con cai sư?a cu?ng tăng lên. Điê?u na?y co? thê? kê?t luâ?n ră?ng, khi tăng ha?m lươ?ng MCT bô? sung trong khâ?u phâ?n heo na?i đê?n 9 % se? la?m tăng năng suâ?t heo na?i va? heo con nhơ? va?o tăng ha?m lươ?ng chất be?o trong sư?a, đă?c biê?t la? ca?c acid be?o thiê?t yê?u không no.

Từ khóa: Phụ phẩm cá tra, mỡ cá tra, heo nái nuôi con

Các bài báo khác
Số 49 (2017) Trang: 1-8
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 17-23
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 206-211
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 31-37
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 74-81
Tải về
271 ( 11/2021) (2021) Trang: 56-61
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
258 (2020) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
258 (2020) Trang: 38-43
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 45-50
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 40-44
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
261 (2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
260 (2020) Trang: 42-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Volume 31(10), (2019) Trang: Article 159
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 66-70
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST),
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
235 (August 2018), (2018) Trang: 33-37
Tạp chí: Journal of Animal Science and TechnologyJournal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
số 78, tháng 8/2017 (2017) Trang: 14-21
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.
223 (August 2017), (2017) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
29 (6) (2017) Trang: Article 124
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
12/2015 (2015) Trang: 43-51
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị Chăn nuôi Bền Vũng, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 12/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...