Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 49 (2017) Trang: 1-8
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/01/2017

Ngày chấp nhận: 29/04/2017

 

Title:

Effect of dietary organic acids supplementation on egg production and quality of commercial laying hens at the early of laying stage

Từ khóa:

Acid hữu cơ, Hisex Brown, Poulacid, tỷ lệ đẻ

Keywords:

Hisex Brown, hen day production, organic acids, Poulacid

ABSTRACT

An experiment was carried out to determine the effect of dietary organic acid mixture (Poulacid) supplementation to commercial diet on performance and egg quality of laying hens from 19-28 weeks of age split into 2 periods: 19-21 and 22-28). Five hundred and forty Hisex Brown laying hens at the early of laying age were randomly distributed in a completely randomized design experiment, with 3 treatments and 45 replicates (each replicate consisting of 4 birds/pen). Diet treatments include (i) A0: basal feed + 0% Poulacid (control), (ii) A0.15: basal feed + 0.15 % Poulacid, and (iii) A0.2: basal feed + 0.2% Poulacid. The results revealed, there was no effect on feed intake and egg weight, but a little improvement in hen day production and feed conversion ratio in 0.15% diets compare to the control and 0.2 % groups. The 0.15 and 0.2% Poulacid supplement diet showed lower proportion of broken, unnormal and double york eggs compared with the control group. There was no significant effect of treatments on egg shape index, shell weight, shell thickness, albumen weight, Haugh Unit, yolk weight. But there was a light improvement of albumin index and yolk color in supplemented groups compared with the control group. The conclusion of this experiment is that adding poulacid product at 0.15% could lightly improve hen day production and feed conversion ratio, but not egg quality of commercial laying hens.

TÓM TẮT

Thí nghiệm được tiến hành để xác định ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm acid hữu cơ (Poulacid) vào khẩu phần gà đẻ chuyên trứng từ 19-28 tuần tuổi (chia 2 giai đoạn 19-21 và 22-28 tuần tuổi). Có 540 con gà mái đẻ Hisex Brown được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên vào 3 nghiệm thức (NT), 45 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại trên 1 ô chuồng gồm 4 con gà mái. Các NT như sau:  NT A0: KPCS + 0% Poulacid  (Đối chứng); NT A0.15: KPCS + 0,15 % Poulacid; NT A0.2: KPCS + 0,2 % Poulacid. Kết quả cho thấy khi bổ sung Poulacid vào khẩu phần không ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ thức ăn (TTTA) và khối lượng trứng, nhưng có chiều hướng tăng nhẹ về tỷ lệ đẻ và TTTA/trứng ở NT A0.15 so với  NT A0.2 và  NT A0. Khi bổ sung 0,15 và 0,2% poulacid trong khẩu phần cho số lượng trứng bể và trứng đôi thấp hơn đối chứng. Các chỉ tiêu chỉ số hình dáng, tỷ lệ vỏ, lòng  trắng và lòng đỏ, độ dầy vỏ và đơn vị Haugh không có sự khác nhau, nhưng chiều cao lòng trắng và màu lòng đỏ có cải thiện ở các khẩu phần có bổ sung Poulacid so với đối chứng. Kết quả đó cho thấy khi bổ sung Poulacid ở mức 0,15% trong khẩu phần có khuynh hướng cải thiện tỷ lệ đẻ, màu lòng đỏ và chiều cao lòng trắng đặc, tuy nhiên chưa cải thiện được độ dầy vỏ trứng ở gà chuyên trứng giai đoạn mới bắt đầu đẻ.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Thủy và Hồ Thanh Thâm, 2017. Ảnh hưởng của bổ sung acid hữu cơ trong khẩu phần lên năng suất và chất lượng trứng gà công nghiệp giai đoạn mới bắt đầu đẻ trứng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 49b: 1-8.

Các bài báo khác
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 17-23
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 206-211
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 31-37
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 56-63
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 74-81
Tải về
271 ( 11/2021) (2021) Trang: 56-61
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
258 (2020) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
258 (2020) Trang: 38-43
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 45-50
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 40-44
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
261 (2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
260 (2020) Trang: 42-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Volume 31(10), (2019) Trang: Article 159
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 66-70
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST),
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
235 (August 2018), (2018) Trang: 33-37
Tạp chí: Journal of Animal Science and TechnologyJournal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
số 78, tháng 8/2017 (2017) Trang: 14-21
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.
223 (August 2017), (2017) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
29 (6) (2017) Trang: Article 124
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
12/2015 (2015) Trang: 43-51
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị Chăn nuôi Bền Vũng, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 12/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...