Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
28 (5) (2016) Trang: 90
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development

An on – farm experiment was conducted at Binh Yen Hamlet, Long Hoa Village, Cantho Province in the South of Vietnam. A total of 60 Tam Hoang (TH) and 60 Tau Vang (TV) layers were equally divided between 6 small farms (10 TH and 10 TV on each) and were followed for 20 weeks of the laying period. The hens were allocated at random to 2 treatments in a 2 * 2 factorial experiment. The first factor was breed (Tam Hoang and Tau Vang), and the second factor diet, including: Mixed diet including maize meal, fish meal and roasted soya bean meal and with a supplement of oyster meal and bone meal; Separate diet, including the same feedstuffs but supplied separately in 3 feeders, and with oyster and bone meal mixed together with the maize meal. There were thus 4 treatments with 6 replications (farms) and with 5 birds per experimental unit (pen) and in total 20 hens per farm. Daily dry matter (DM), crude protein (CP) and metabolisable energy (ME) intakes were 21 % higher for the improved Tam Hoang hens compared with the local Tau Vang hens. The hen–day production and mean egg weight were significantly different between breeds (Pthe Tam Hoang were 30.1 % and 43.5 g respectively, compared with 23.9 % and 39.2 g, respectively, for the Tau Vang. However, there were no significant differences between treatments, and for the mixed and separate diets hen-day production and egg weights were 27.2 % and 41.4 g compared with 26.8 % and 41.4g, respectively. The feed consumption per kg eggs was not significantly different for both treatments and breeds. In addition, CP and ME/kg eggs were not significantly different between breeds, but were between treatments. CP and ME intakes were 602 and 633 g/kg eggs and 50.8 and 52.6 MJ/kg eggs for the Tam Hoang and Tau Vang hens, respectively (P>0.05). For the mixed and separate diets, CP and ME intakes were 681 and 553 g and 49.8 and 53.6 MJ / kg eggs, respectively (Pseparate diet can get around 41 % and 44 %f the CP, 42 % and 35 % of the ME intakes (respectively) from the scavenging feed resource.

Các bài báo khác
Số 49 (2017) Trang: 1-8
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 17-23
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 206-211
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 31-37
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 56-63
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 74-81
Tải về
271 ( 11/2021) (2021) Trang: 56-61
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
258 (2020) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
258 (2020) Trang: 38-43
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 45-50
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 40-44
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
261 (2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
260 (2020) Trang: 42-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Volume 31(10), (2019) Trang: Article 159
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 66-70
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST),
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
235 (August 2018), (2018) Trang: 33-37
Tạp chí: Journal of Animal Science and TechnologyJournal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
số 78, tháng 8/2017 (2017) Trang: 14-21
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.
223 (August 2017), (2017) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
29 (6) (2017) Trang: Article 124
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
12/2015 (2015) Trang: 43-51
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị Chăn nuôi Bền Vũng, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 12/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...