Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 43 (2016) Trang: 74-81
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 20/12/2015

Ngày chấp nhận: 25/05/2016

Title:

Effects of supplementation of Beta-glucan and Tra catfish (Pangasius hypophthalmus) by-product protein hydrolysate on the performance of weaned piglets

Từ khóa:

Beta-glucan, bột đạm thủy phân, heo con sau cai sữa, phụ phẩm cá tra

Keywords:

Beta-glucan, Catfish by-product, Protein hydrolysate, weaned piglets

ABSTRACT

An experiment was conducted to evaluate the effects of combination of Catfish (Pangasius hypophthalmus) by-product protein hydrolysate (BTP) and Beta-glucan in diets on the performance of weaned piglets. The study was conducted according to a randomized complete design with 3 treatments and 4 replications (pen) as the experimental unit (3 piglets/pen). A total of 36 castrated male weaned piglets (Landrace x Yorkshire) at 26-28 days of age were allocated in the experiment. The control diet contained marine fish meal (BC) as the sole protein supplement diet (ĐC) and the others were two experimental diets in which crude protein (CP) from BC in ĐC was replaced by the CP from BTP and with (BTPB) or without (BTP) Beta-glucan supplementation. Results showed that, the highest and the lowest average daily gain (ADG) over the 5 week period after weaning were recorded for piglets on BTPB (393.3 g/day) and ĐC (315.7 g/day) diets. Average daily feed intake (ADFI) were of non significant differences (p >0.05) in all treatments. Therefore, feed conversion ratio (FCR) was lowest in BTPB (1.76 kg feed/kg gain) and highest in ĐC (2.18 kg feed/kg gain) (p<0.01). The diarrhea incidence and faecal score of the piglets were highest in ĐC (18.0 % and 0.14) and lowest in BTPB (7.8 % and 0.12). The cost/gain in piglets fed BTPB was lowest (20.144 VND/kg gain) and highest in ĐC (24.494 VND/kg gain). In conclusion, the combination of catfish by-product protein hydrolysate and Beta-glucan in diets for weaned piglets improved ADG, FCR and reduced diarrhea incidence and faecal score.

TÓM TẮT

Thí nghiệm đánh giá sự kết hợp của chế phẩm Beta-glucan và bột đạm thủy phân từ phụ phẩm cá tra (BTP) trong khẩu phần lên tăng trưởng của heo con sau cai sữa được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên trên 36 heo con sau cai sữa (26-28 ngày tuổi), với 3 nghiệm thức (NT) và 4 lần lặp lại (ô chuồng), 3 con/ô chuồng. NT đối chứng (ĐC) bao gồm thực liệu cơ bản và bột cá biển (BC), 2 NT còn lại được thay thế đạm thô (CP) của BC bằng CP của BTP có kết hợp với Beta-glucan (BTPB) và không có Beta-glucan (BTP). Kết quả về tăng trọng (ADG) bình quân của heo cao nhất là ở BTPB (393,3 g/con/ngày), thấp nhất là ở ĐC (315,7 g/con/ngày); tiêu tốn thức ăn (ADFI) gần như không có sự khác biệt có‎ nghĩa thống kê giữa các NT dẫn đến hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) của heo ở BTPB thấp nhất 1,76 kg TA/kg tăng trọng (TT), cao nhất ở ĐC là 2,18 kg TA/kg TT. Về tỷ lệ và mức độ tiêu chảy của heo ở BTPB là thấp nhất (7,8 % và 0,12), cao nhất là ở ĐC (18,0 % và 0,14). Chí phí thức ăn/kg TT ở BTPB thấp nhất (20.144 VND/kg TT), cao nhất là ở ĐC (24.494 VND/kg TT). Nhìn chung, khẩu phần sử dụng bột đạm thủy phân kết hợp với chế phẩm Beta- glucan cải thiện tăng trưởng và giảm được tỷ lệ và mức độ tiêu chảy ở heo con sau cai sữa.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Thủy và Huỳnh Thị Thắm, 2016. Ảnh hưởng của beta-glucan và bột đạm thuỷ phân từ phụ phẩm cá tra (Pangasius hypophthalmus) trong khẩu phần đến tăng trưởng của heo con sau cai sữa. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43b: 74-81.

Các bài báo khác
Số 49 (2017) Trang: 1-8
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 17-23
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 206-211
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 31-37
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 56-63
Tải về
271 ( 11/2021) (2021) Trang: 56-61
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
258 (2020) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
258 (2020) Trang: 38-43
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 45-50
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 40-44
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
261 (2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
260 (2020) Trang: 42-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Volume 31(10), (2019) Trang: Article 159
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 66-70
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST),
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
235 (August 2018), (2018) Trang: 33-37
Tạp chí: Journal of Animal Science and TechnologyJournal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
số 78, tháng 8/2017 (2017) Trang: 14-21
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.
223 (August 2017), (2017) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
29 (6) (2017) Trang: Article 124
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
12/2015 (2015) Trang: 43-51
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị Chăn nuôi Bền Vũng, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 12/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...