Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
62 (2016) Trang: 62-71
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.
Liên kết:

This study was conducted to evaluate the effects of dietary supplementation of organic acids (AH) (lactic, formic and citric), probiotic (MVS) (Lactobacillus, Saccharomyces cerevisiae, and Aspergillus), and a combination of organic acids and probiotic (AHM) on the performances, feed conversion ratio and fecal E.coli excretion of commercial Cobb broiler chickens. Total 320 Cobb 500 chickens at 1 day of age were divided into 4 groups of 4 treatments. The control (ĐC) was basal diet without any organic acid or probiotic added in the diet, other treatments were AH (2%), MVS (2%) and combination of AH (1%) +MVS (1%) (AHM) supplementations by the week. Average daily gain (ADG) from birds fed with 3 supplemented diets with AH (53,74 g/day), MVS (55,91 g/day ) and AHM (56,1 g/day) were higher than that from ĐC (52,02 g/day).Feed intake was non significant differences between 4 treatments. Howevers, there were significantly lower feed conversion ratio (FCR) in AHM chickens (1,67 kg feed/kg gain) than the others treatments especially ĐC (1,77 kg feed/kg gain). Moreover, E.coli content in the chickens feces was highest in the chickens fed ĐC diet (1,91x106CFU/g) then AH diet (1,63 x106CFU/g) and lowest in the AHM chickens (1,52 106CFU/g). The morbility and mortality of chickens fed AHM was lowest (18,9% and 4,25%) in comparision with control diet (28,9% and 6,75%). In conclusion, it should be better in growing performance of broiler Cobb chickens when a combination of organic acids and probiotic was supplemented to diet by the week insteat of using antibiotic in broiler chickens diet.

Keywords: Broiler, Cobb, E.coli, Probiotic, Organic acids

Các bài báo khác
Số 49 (2017) Trang: 1-8
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 17-23
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 206-211
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 31-37
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 56-63
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 74-81
Tải về
271 ( 11/2021) (2021) Trang: 56-61
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
258 (2020) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
258 (2020) Trang: 38-43
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 45-50
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
268 (August 2021) (2021) Trang: 40-44
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
261 (2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
260 (2020) Trang: 42-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Volume 31(10), (2019) Trang: Article 159
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 66-70
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST),
No 247 (August. 2019), (2019) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
235 (August 2018), (2018) Trang: 33-37
Tạp chí: Journal of Animal Science and TechnologyJournal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
số 78, tháng 8/2017 (2017) Trang: 14-21
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.
223 (August 2017), (2017) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
29 (6) (2017) Trang: Article 124
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
12/2015 (2015) Trang: 43-51
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị Chăn nuôi Bền Vũng, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 12/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...