Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 38(2015) Trang: 16-24
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 29/10/2014

Ngày chấp nhận: 08/06/2015

Title:

Analysis of demand change in the motorcycle market in Can Tho City

Từ khóa:

Nhu cầu tiêu dùng, quyết định mua, nhân tố, xe gắn máy, xe tay ga

Keywords:

Consuming demand, purchasing decision, factos, motorcycle, scooter

ABSTRACT

Basing on the survey of 265 respondants who own at least one motorcycle in all 9 distrists of Can Tho city, this paper is to examine determinants of the demand change in deciding purchase of a motorcycle in the form of scooter line.Throughout the application of analytical tools like the 5- scale Likert and the Exploratory Factor Analysis (EFA), the result indicates that important determinants of deciding purchase of a scooter by the respondants are brand-name of the producer, price, technical features (strong, low-waste of energy), design, safety, personal expression, and guarantee services. It is, however, worth noting that demographic factors of the respondants such as age, education, profession, and income are not found to have effects on the demand change in purchasing decision of a scooter.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này dựa trên cuộc khảo sát 265 người dân đang sử dụng xe gắn máy tại thành phố Cần Thơ với mục tiêu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thay đổi nhu cầu và quyết định mua xe tay ga. Thông qua sử dụng công cụ thang đo Likert-5 mức độ và kỹ thuật phân tích nhân tố, kết quả phân tích chỉ ra rằng người tiêu dùng có nhu cầu và quyết định mua xe tay ga thể hiện sự quan tâm đến các yếu tố như thương hiệu, giá cả, tính năng kỹ thuật, kiểu dáng, an toàn, thể hiện cá nhân, và chính sách bảo hành; trong khi đó, các yếu tố về đặc điểm cá nhân (như tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, và thu nhập) không thể hiện ảnh hưởng đến nhu cầu và quyết định mua xe tay ga.

Các bài báo khác
Số tạp chí 01(2015) Trang: 110-115
Tải về
Số tạp chí 17b(2011) Trang: 130-139
Tải về
Số tạp chí 12(2009) Trang: 142-152
Tải về
Số tạp chí 12(2009) Trang: 229-237
Tải về
Số tạp chí 32(2014) Trang: 25-35
Tải về
Số tạp chí 08(2007) Trang: 47-56
Tải về
Số tạp chí 36(2015) Trang: 81-91
Tải về
Số tạp chí 27(2013) Trang: 91-99
Tải về
Số tạp chí 978-89-7257-474-3 93330(2017) Trang: 151-171
Tạp chí: Intercultural Perspectives in the Multicultural Era: Value & Life World
Số tạp chí (2015) Trang: 347-363
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015
Số tạp chí 978-604-919-505-1(2015) Trang: 40-48
Tạp chí: Human resources for the future of the Mekong Delta of Vietnam
Số tạp chí Albert Tavidze(2015) Trang: 155-168
Tạp chí: Progress in Economics Research
Số tạp chí 1(2013) Trang: 3
Tạp chí: Migration Practices, Challenges and Impact
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tạp chí: Faculty of Applied Economics
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
Số tạp chí 264(2012) Trang: 48
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
Số tạp chí 1(2012) Trang: 246
Tạp chí: Phát triển KT-XH
Số tạp chí 1(2011) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2011
Số tạp chí (2012) Trang:
Tạp chí:  Environmental Change and Agricultural Sustainability in the Mekong Delta
Số tạp chí (2012) Trang:
Tạp chí:  Economic Development
Số tạp chí (2012) Trang:
Tạp chí:  Asian J of Agricultural and Development
Số tạp chí (2011) Trang:
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
Số tạp chí (2012) Trang:
Tạp chí:  HRM in Vietnam  second International Conference
 

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...