Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
9 (2020) Trang: 9 - 16
Tạp chí: Nghiên cứu dân tộc

Mục đích của nghiên cứu là phân tích ảnh hưởng của chương trình tín dụng chính sách đối với thu nhập của hộ dân tộc Khmer tại tỉnh Sóc Trăng. Số liệu thu thập từ 227 hộ dân tộc Khmer nghèo, trong đó có 119 hộ tham gia vào chương trình và 108 hộ không tham gia chương trình. Mô hình Probit và phương pháp phân tích điểm xu hướng (PSM) được sử dụng để đánh giá tác động của chương trình. Điều đó cho thấy khả năng tham gia vào chương trình tín dụng chính sách phụ thuộc vào trình độ học vấn, hôn nhân, mối quan hệ xã hội của chủ hộ, hộ có đất sản xuất, số lần vay vốn và hộ có vay vốn phi chính thức. Kết quả phân tích tác động cho thấy thu nhập của hộ tham gia chương trình tín dụng chính sách cao hơn hộ không tham gia từ 7.362.000 đồng/năm đến 8.223.000 đồng/năm. Từ kết quả này cho thấy phần nào sự tác động tích cực của chương trình tín dụng chính sách đối với thu nhập của hộ Khmer nghèo.

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 110-115
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 130-139
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 142-152
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 155-163
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 16-24
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 229-237
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 25-35
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 47-56
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 81-91
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 91-99
Tải về
978-89-7257-474-3 93330 (2017) Trang: 151-171
Tạp chí: Intercultural Perspectives in the Multicultural Era: Value & Life World
(2015) Trang: 347-363
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015
978-604-919-505-1 (2015) Trang: 40-48
Tạp chí: Human resources for the future of the Mekong Delta of Vietnam
1 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Migration Practices, Challenges and Impact
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Faculty of Applied Economics
1 (2012) Trang: 246
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
264 (2012) Trang: 48
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2011
(2012) Trang:
Tạp chí:  Environmental Change and Agricultural Sustainability in the Mekong Delta
(2012) Trang:
Tạp chí:  Economic Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  Asian J of Agricultural and Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  HRM in Vietnam  second International Conference
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...