Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
97 (2016) Trang: 71-79
Tạp chí: Khoa học Thương mại
Liên kết:

Phát triển đô thị hóa từ lâu được đánh giá như là một trong những chiến lược phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và của vùng. Nghiên cứu này với mục tiêu trọng tâm là phân tích mối tương quan giữa phát triển đô thị hóa và thu nhập bình quân của người dân tại 13 tỉnh, thành của vùng đồng bằng sông Cửu Long thông qua dữ liệu chuỗi thời gian (2006-2014) và kỹ thuật kiểm định Granger. Kết quả phân tích cho thấy có sự tác động qua lại giữa hai chỉ tiêu này và chúng diễn ra theo chu kỳ trong thời gian khá dài. Cụ thể, ban đầu mức độ đô thị hóa thay đổi sau 4 năm sẽ tác động đến sự thay đổi cơ cấu thu nhập của người dân. Hay nói cách khác, phát triển đô thị hóa đóng góp đến sự đa dạng hóa thu nhập của người dân. Tuy nhiên, sự tác động của thay đổi thu nhập đến sự phát triển đô thị hóa thì diễn ra châm hơn

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 110-115
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 130-139
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 142-152
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 155-163
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 16-24
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 229-237
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 25-35
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 47-56
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 81-91
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 91-99
Tải về
978-89-7257-474-3 93330 (2017) Trang: 151-171
Tạp chí: Intercultural Perspectives in the Multicultural Era: Value & Life World
(2015) Trang: 347-363
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015
978-604-919-505-1 (2015) Trang: 40-48
Tạp chí: Human resources for the future of the Mekong Delta of Vietnam
1 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Migration Practices, Challenges and Impact
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Faculty of Applied Economics
1 (2012) Trang: 246
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
264 (2012) Trang: 48
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2011
(2012) Trang:
Tạp chí:  Environmental Change and Agricultural Sustainability in the Mekong Delta
(2012) Trang:
Tạp chí:  Economic Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  Asian J of Agricultural and Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  HRM in Vietnam  second International Conference
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...