Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
26 (2020) Trang: 113-122
Tạp chí: Kinh tế và phát triển

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các nhân tố cấu thành năng lực quản trị và
mức độ đáp ứng của nhà quản lý dựa vào cuộc khảo sát 100 giám đốc tại 26 chi nhánh ngân
hàng tại thành phố Cần Thơ. Dựa vào lý thuyết năng lực cốt lõi (mô hình ASK) và sử dụng
phân tích thống kê mô tả và Cronbach alpha, kết quả phân tích cho thấy năng lực quản trị
của nhà quản lý cấp trung bao gồm 6 nhóm nhân tố cấu thành, trong đó có 3 nhóm về kiến
thức (quản trị cơ bản, thị trường, vận hành tổ chức), 2 nhóm về kỹ năng (phát triển nhóm
và truyền thông) và nhóm về phẩm chất quản trị. Đồng thời, nhà quản lý tại các chi nhánh
ngân hàng trong Top 10 ngân hàng uy tín thể hiện cảm nhận về mức độ đáp ứng với công
việc quản trị tốt hơn so với các đồng nghiệp làm việc tại các ngân hàng khác. Hơn nữa, năng
lực quản trị cũng thể hiện gắn với chức danh công việc và quy mô quản lý trong ngân hàng.
Từ khoá: năng lực quản trị, nhà quản lý cấp trung, ngân hàng.

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 110-115
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 130-139
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 142-152
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 155-163
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 16-24
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 229-237
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 25-35
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 47-56
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 81-91
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 91-99
Tải về
978-89-7257-474-3 93330 (2017) Trang: 151-171
Tạp chí: Intercultural Perspectives in the Multicultural Era: Value & Life World
(2015) Trang: 347-363
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015
978-604-919-505-1 (2015) Trang: 40-48
Tạp chí: Human resources for the future of the Mekong Delta of Vietnam
1 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Migration Practices, Challenges and Impact
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Faculty of Applied Economics
1 (2012) Trang: 246
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
264 (2012) Trang: 48
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2011
(2012) Trang:
Tạp chí:  Environmental Change and Agricultural Sustainability in the Mekong Delta
(2012) Trang:
Tạp chí:  Economic Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  Asian J of Agricultural and Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  HRM in Vietnam  second International Conference
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...