Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Số đặc biệt 11/2014(2014) Trang: 84-86
Tạp chí: Tạp chi Giáo dục
Liên kết:

Chất lượng giảng viên và giáo viên có vai trò quyết định đối với chất lượng giáo dục, đào tạo. Một trong những biện pháp chiến lược phát triển năng lực của giảng viên và giáo viên là bồi dưỡng chuyên môn. Bài viết này trình bày một số vấn đề lý thuyết liên quan đến bồi dưỡng chuyên môn, đặc biệt tập trung đến đặc điểm của một chương trình bồi dưỡng chuyên môn hiệu quả. Những chương trình bồi dưỡng chuyên môn được thực hiện tại Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ được sử dụng minh họa cho việc vận dụng những vấn đề lý thuyết  về bồi dưỡng chuyên môn trong hoạt động thiết kế và thực hiện các chương trình bồi dưỡng chuyên môn tại Khoa. Bài viết cũng trình bày những kết quả đạt được trong hoạt động bồi dưỡng chuyên môn ở Khoa Sư phạm và những bài học kinh nghiệm Khoa tích lũy thông qua việc thiết kế và thực hiện các chương trình bồi dưỡng chuyên môn trong những năm qua.

Các bài báo khác
Số tạp chí 01(47)(2014) Trang: 35-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 9(2014) Trang: 79-83
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Giáo dục
Số tạp chí Số 1 (47)(2014) Trang: 41-44
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 12(2014) Trang: 38-48
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...