Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 44(2014) Trang: 48-52
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định ảnh hưởng của biện pháp bón thấm urê lên sự phát thải khí CH4, N2O và năng suất lúa. Thí nghiệm được bố trí trên thẩm kế theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên bao gồm 3 nghiệm thức: i. Bón khi ngập liên tục (FA); ii. Bón thấm urê (PA1) và iii. Bón thấm urê và tái ngập sau một ngày (PA2), với bốn lặp lại tại khu thực nghiệm Đại học Cần Thơ. Kết quả thí nghiệm cho thấy so với bón đạm trong điều kiện ngập nước thường xuyên, biện pháp bón thấm urê khi đất ?nứt chân chim? sau 1 ngày cho nước vào ruộng đã làm giảm 63% lượng phát thải khi? CH4 nhưng lại làm tăng 11% lượng phát thải khí N2O qua 3 đợt bón phân urê, biện pháp này cũng giúp tăng năng suất lúa (1,9 tấn/ha). Biện pháp bo?n thâ?m urê này áp dụng cho 3 đợt bón phân đã làm giảm 0,89 kg CO2 tương đương/ha so với bón đạm trong điều kiện ngập nước.

Các bài báo khác
Số tạp chí 01(47)(2014) Trang: 35-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 9(2014) Trang: 79-83
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Giáo dục
Số tạp chí Số 1 (47)(2014) Trang: 41-44
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 12(2014) Trang: 38-48
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...