Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 2(2014) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Để khảo sát ảnh hưởng của phương thức nuôi dưỡng và mùa vụ nuôi lên năng suất và chất lượng thân thịt của gà thịt HMông, một thí nghiệm đươc bô tri theo thê thưc thưa sô 2 nhân tô (3*2) qua 2 giai đoan vơi 4 lân lăp lai va môi đơn vi thi nghiêm gôm 12 con (6 trông va 6 mai). Nhân tô 1 gôm 3 phương thưc nuôi (nhôt hoan toan, tha 6 giơ/ngay va tha hoan toan) va nhân tô 2 gôm mua mưa va mua năng. Ga đươc nuôi vơi chê đô dinh dương, tiêm phong va chăm soc giông nhau. Diên tich chuông nuôi nhôt hoan toan la 6 con/m2 san va diên tich ga nuôi tha trên nên đât la 4-5m2/con.
Ga Hmông nuôi nhôt va tha vao mua mưa va mua năng cho hê sô chuyên hoa thưc ăn; protein thô, beo thô va khoang cua thit ưc; ti lê cac phân thân thit la như nhau, nhưng kha năng giư nươc cua thit ga nuôi tha tôt hơn ơ thit ga nuôi nhôt.

Các bài báo khác
Số tạp chí 01(47)(2014) Trang: 35-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 9(2014) Trang: 79-83
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Giáo dục
Số tạp chí Số 1 (47)(2014) Trang: 41-44
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 12(2014) Trang: 38-48
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...