Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 6-2014 (19)(2014) Trang: 358-362
Tạp chí: Dược liệu
Liên kết:

Nghiên cứu thành phần hóa học của cao chiết ethanol từ trái quách được thu hái tại tỉnh Trà Vinh, 4 hợp chất là: ?-sitosterol (1), daucosterol (2), lupeol (3) và n-buthyl-O-?-D-fructopyranoside (4) đã phân lập và xác định cấu trúc dựa trên các phương pháp phổ nghiệm (1H-NMR, 13C-NMR, DEPT, HSQC, HMBC và ESI-MS). Đây là công bố đầu tiên về sự có mặt của chất số 4 trong loài L. acidissima.

Các bài báo khác
Số tạp chí 01(47)(2014) Trang: 35-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 9(2014) Trang: 79-83
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Giáo dục
Số tạp chí Số 1 (47)(2014) Trang: 41-44
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 12(2014) Trang: 38-48
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...