Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 2(2014) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Khảo sát mức độ ảnh hưởng của phân bón vô cơ và hữu cơ đến khả năng sinh trưởng và năng xuất của cây Keo củi  thực hiện tứ tháng 7 đến tháng 11 năm 2013 tại khoa Nông Nghiệp & sinh học ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ nhằm . Thí nghiệm gồm  3 nghiệm thức và 4 lần lập lại với 3 loại phân bón vô cơ  200 kg/năm (N-P-K: 20-20-15); Phân hữu cơ và kết hợp phân vô co8 và hữu cơ. Kết qủa cho thấy phân bón thích hợp cho Keo củi trong thí nghiệm là phân vô cơ hoặc kết hợp 50% phân vô cơ và 50% phân hữu cơ hữu cơ. Tuy nhiên, các loại phân bón không ảnh hưởng đến thành phần hoá học của cây.

Các bài báo khác
Số tạp chí 01(47)(2014) Trang: 35-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 9(2014) Trang: 79-83
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Giáo dục
Số tạp chí Số 1 (47)(2014) Trang: 41-44
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 12(2014) Trang: 38-48
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...