Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 28-30
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Liên kết: http://

Bài viết này đề cập đến khía cạnh tác động của hoạt động bán hàng rong (BHR) đến văn minh đô thị tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Trong đó, bài viết mô tả thực trạng hoạt động BHR, nhìn nhận những mặt tích cực và hạn chế ở khía cạnh văn minh đô thị trong hoạt động BHR. Từ đó, một số giải pháp được đề xuất góp phần đảm bảo văn minh đô thị trong hoạt động BHR tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số tạp chí 01(47)(2014) Trang: 35-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 9(2014) Trang: 79-83
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Giáo dục
Số tạp chí Số 1 (47)(2014) Trang: 41-44
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 12(2014) Trang: 38-48
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...