Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 2(2014) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Môt thi nghiêm nuôi dương đươc bô tri theo thê thưc thưa sô 2 nhân tô (3*3), qua 2 giai đoan (5-9 va 10-14 tuân tuôi), môi đơn vi thi nghiêm gôm 6 con va lăp lai 4 lân vơi nhân tô 1: ME (3.000; 3.100 va 3.200 kcal/kg TA) cho ca 2 giai đoan va nhân tô 2: lysin (0,81%; 0,9% va 1%) cho giai đoan 1 va (0,69%; 0,76% va 0,85%) cho giai đoan 2. Ga đươc cân khôi lương hang tuân; nươc uông va thưc ăn đươc ăn uông tư do; tiêu thu thưc ăn đươc ghi nhân hang ngay ơ ca 2 giai đoan.

Kêt qua cho thây lysin 1% ơ giai đoan 1 va 0,85% ơ giai đoan 2 trong khâu phân thi tăng trong cua ga cao nhât va hê sô chuyên hoa thưc ăn thâp nhât. Tuy nhiên ME 3.000kcal/kg trong khâu phân la tôt nhât cho ga giai đoan 5-9 tuân, giai đoan 10-14 tuân thi ME 3.100kcal/kg la tôt nhât.

Các bài báo khác
Số tạp chí 01(47)(2014) Trang: 35-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 9(2014) Trang: 79-83
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Giáo dục
Số tạp chí Số 1 (47)(2014) Trang: 41-44
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 12(2014) Trang: 38-48
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...