Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 5(2014) Trang: 31-37
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định ảnh hưởng của biện pháp sử dụng nước và vùi rơm khác nhau đến sự phát thải khí CH4, N2O và năng suất lúa trên đất phù sa tại Bình Minh - Vĩnh Long. Thí nghiệm đồng ruộng được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên bao gồm 5 nghiệm thức (ngập liên tục, khô ngập luân phiên 1, khô ngập luân phiên 2, bón rơm ủ, vùi rơm tươi; CF, AWD, AWD?, BS và OA), với bốn lặp lại tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Kết quả thí nghiệm cho thấy so với biện pháp canh tác lúa ngập nước truyền thống, biện pháp tưới tiết kiệm đã làm giảm lượng phát thải khí CH4 là 52 ? 61%,  nhưng biện pháp này lại làm tăng phát thải khí N2O là 58 ? 76% trên đất phù sa canh tác lúa tại Bình Minh ? Vĩnh Long.Vùi rơm tươi trên đất phù sa canh tác lúa tại Bình Minh ? Vĩnh Long đã làm tăng lượng phát thải khí CH4 nhiềuhơn 150%  so với không vùi rơm.Năng suất lúa đạt được qua biện pháp tưới tiết kiệm là 7,68 tấn/ha, biện pháp tưới tiết kiệm này đã không làm giảm năng suất so với canh tác lúa ngập truyền thống (7,80 tấn/ha). Qua một vụ lúa, năng suất lúa (7,65 tấn/ha) của biện pháp bón rơm ủ chưa thấy được gia tăng so với vùi rơm tươi (6,75 tấn/ha) hoặc lấy rơm khỏi ruộng (7,80 tấn/ha).

Các bài báo khác
Số tạp chí 01(47)(2014) Trang: 35-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 9(2014) Trang: 79-83
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Giáo dục
Số tạp chí Số 1 (47)(2014) Trang: 41-44
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 12(2014) Trang: 38-48
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...