Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 9(2014) Trang: 79-83
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Giáo dục

Thực trạng và giải pháp thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học (NCKH) trong sinh viên (SV) của Khoa Sư phạm (KSP) được tiến hành khảo sát trên 110 SV nam và nữ thuộc 02 khối ngành Khoa học tự nhiên (KHTN) và Khoa học xã hội (KHXH) trực thuộc KSP, Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Bậc trung bình nhận xét của SV về thực trạng và những nhân tố ảnh hưởng đến phong trào NCKH trong SV của KSP được đánh giá bằng phương pháp phân tích phương sai phi tham số. Kết quả cho thấy số lượng đề tài NCKH trong SV của KSP trong 05 năm gần đây chưa tương xứng với tiềm năng của Khoa. Không có sự khác biệt về bậc trung bình nhận xét của SV nam và nữ cũng như SV thuộc 02 khối ngành KHTN và KHXH về vấn đề này. SV cho rằng ý tưởng để có một đề tài NCKH là yếu tố quan trọng nhất trong 05 yếu tố ảnh hưởng đến phong trào NCKH. Hơn 2/3 SV cho rằng ý tưởng để có đề tài NCKH có thể lấy từ cuộc sống hằng ngày, học cho rằng học lực và sự nhiệt tình có vai trò như nhau trong việc tác động đến phong trào NCKH. Vi vậy, để thúc đẩy phong trào NCKH trong SV của KSP đặc biệt là nghiên cứu về KHXH và khoa học giáo dục, bản thân SV phải tự mình nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức thống kê và thiết kế bảng hỏi.

Các bài báo khác
Số tạp chí 01(47)(2014) Trang: 35-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí Số 1 (47)(2014) Trang: 41-44
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 12(2014) Trang: 38-48
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...