Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Số 3(2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả tài chính của mô hình trồng thanh long ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số liệu của nghiên cứu được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 132 hộ trồng thanh long thuộc 4 xã Quơn Long, Mỹ Tịnh An, Thanh Bình và Đăng Hưng Phước ở huyện Chợ Gạo. Sử dụng các chỉ số tài chính và phân tích hồi qui tuyến tính đa biến, nghiên cứu cho thấy: (1) Mô hình trồng thanh long đạt hiệu quả tài chính khá cao; (2) Hiệu quả tài chính của mô hình tương quan thuận với các nhân tố trình độ học vấn, số năm kinh nghiệm trồng thanh long, tham gia tập huấn kỹ thuật, chi phí lao động, chi phí điện. Ngược lại, hiệu quả tài chính của mô hình tương quan nghịch với nhân tố chi phí phân bón. Một số khuyến nghị đã được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của mô hình trồng thanh long ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Các bài báo khác
Số tạp chí 01(47)(2014) Trang: 35-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 9(2014) Trang: 79-83
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Giáo dục
Số tạp chí Số 1 (47)(2014) Trang: 41-44
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 12(2014) Trang: 38-48
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...