Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 44(2014) Trang: 39-47
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định lượng đạm phù hợp và thời gian bón đạm hợp lý cho cây mía dựa trên hàm lượng đạm trong lá thông qua bón đạm bằng bảng so màu lá cho tối hảo hấp thu đạm và năng suất mía ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thí nghiệm thừa số hai nhân tố trong bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên với ba mức phân đạm (250, 300, 350kgN/ha) và bốn phương pháp bón phân đạm được thực hiện ở huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng và huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Kết quả thí nghiệm cho thấy khi so màu lá hàng tuần ở mức đạm 300Kg đạm trên hecta, việc cung cấp đạm được ghi nhận vào các thời điểm 28, 63, 103, 138 và 152 ngày sau khi xuống giống cho cây mía ở Cù Lao Dung ? Sóc Trăng và 21, 49, 103, 124 và 159 ngày sau khi xuống giống cho cây mía ở Long Mỹ - Hậu Giang. Tăng lượng đạm bón vào gia tăng hàm lượng đạm trong thân trong khi phương pháp bón đạm dựa trên bảng so màu lá được ghi nhận vào các thời điểm trên dẫn đến hàm lượng đạm trong lá thấp trên đất phù sa ở Cù Lao Dung ? Sóc Trăng và Long Mỹ - Hậu Giang. Mức đạm 300, 350kgN/ha có lượng hấp thu đạm tối hảo trên đất phù sa ở Cù Lao Dung ? Sóc Trăng và Long Mỹ - Hậu Giang. Phương pháp bón đạm 3 và 4 đạt hấp thu đạm tối hảo trên đất phù sa ở Cù Lao Dung ? Sóc Trăng và chỉ có phương pháp bón đạm  4 có lượng hấp thu đạm tối hảo trên đất phù sa ở Long Mỹ - Hậu Giang. Các mức bón đạm và phương pháp bón đạm có ảnh hưởng đến năng suất mía. Trong đó, mức đạm 300kg/ha và phương pháp bón đạm vào các thời điểm trên cho năng suất tối ưu trên cả hai địa điểm.

Các bài báo khác
Số tạp chí 01(47)(2014) Trang: 35-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 9(2014) Trang: 79-83
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Giáo dục
Số tạp chí Số 1 (47)(2014) Trang: 41-44
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 12(2014) Trang: 38-48
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...