Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Số 147(2014) Trang: 61-67
Tạp chí: Khoa học & Đào tạo Ngân hàng
Liên kết: http://

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng về công việc của nhân viên ngân hàng ở Tp. Cần Thơ. Thông qua số liệu khảo sát 280 nhân viên thuộc 18 chi nhánh ngân hàng tại Tp. Cần Thơ và sử dụng các phương pháp phân tích định lượng, kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố ảnh hưởng tích cực đến mức độ hài lòng về công việc của nhân viên ngân hàng là phong cách lãnh đạo, môi trường làm việc, đặc điểm công việc, lương thưởng, phúc lợi, cơ hội đào tạo, cơ hội thăng tiến, điều kiện làm việc, cơ hội học hỏi và nâng cao kỹ năng, tuổi tác; đồng thời các nhân tố tác động không tích cực đối với mức độ hài lòng về công việc là trình độ học vấn và số người phụ thuộc. Trong đó, nhân tố môi trường làm việc có ảnh hưởng mạnh nhất đến mức độ hài lòng về công việc của nhân viên ngân hàng ở Tp. Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số tạp chí 01(47)(2014) Trang: 35-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 9(2014) Trang: 79-83
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Giáo dục
Số tạp chí Số 1 (47)(2014) Trang: 41-44
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 12(2014) Trang: 38-48
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...