Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 2(2014) Trang: 75-81
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm 3 nghiệm thức đối chứng (ĐC): (100% trấu + không men men vi sinh); Nghiệm thức Trấu (100% trấu + chế phẩm Balasa N01); Nghiệm thức Bã mía (100% bã mía + chế phẩm Balasa N01) trên 240 gà Tàu Vàng từ 1-35 ngày  tuổi . Các chỉ tiêu theo dõi gồm khối lượng, tăng trọng, tiêu tốn thức ăn, hệ số chuyển hóa thức ăn và nhiệt độ, ẩm độ, CO2chuồng nuôi. Kết quả thí nghiệm được ghi nhận như sau:

Tăng trọng trung bình của gà ở nghiệm thức Bã mía (11,80 g/con/ngày) cao hơn nghiệm thức Trấu (11,66 g/con/ngày) và nghiệm thức ĐC (11,19 g/con/ngày). Trong khi đó, hệ số chuyển hóa thức ăn trung bình của gà ở nghiệm thức Bã mía (1,79) thấp hơn nghiệm thức Trấu (1,89) và nghiệm thức ĐC (1,94). Hàm lượng CO2 cao nhất ở nghiệm thức ĐC (327,5 ppm), thấp nhất ở nghiệm thức Trấu (307,50 ppm). Nhiệt độ và ẩm độ không có sự ảnh hưởng giữa các nghiệm thức.

Các bài báo khác
Số tạp chí 01(47)(2014) Trang: 35-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 9(2014) Trang: 79-83
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Giáo dục
Số tạp chí Số 1 (47)(2014) Trang: 41-44
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 12(2014) Trang: 38-48
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...