Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 44(2014) Trang: 18-23
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định đáp ứng năng suất của phân NPK lên sinh trưởng, năng suất mía. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 4 nghiệm thức phân bón (NPK, NP, NK và PK) trên đất phù sa ở Cù Lao Dung ? Sóc Trăng và ở Long Mỹ - Hậu Giang. Kết quả thí nghiệm cho thấy bón đạm giúp gia tăng chiều cao cây mía và đường kính thân cây mía. Hiệu quả nông học của N, P, K được xếp theo thứ tự đạm > lân > kali. Trong đó, hiệu quả nông học đối với phân NPK là 158,33 - 211,67 kg mía/kgN; 110,00 - 162,00 kg mía/kg P2O5 và 41,25 - 58,75 kg mía/kg K2O. Đáp ứng năng suất đối với phân bón theo thứ tự N>P>K và đáp ứng năng suất mía đối với phân NPK ở Cù Lao Dung cao hơn ở Long Mỹ - Hậu Giang. Bón kali cho thấy làm tăng độ brix mía đường trồng trên đất Cù Lao Dung và Long Mỹ ở giai đoạn 270 và 330 ngày sau khi trồng.

Các bài báo khác
Số tạp chí 01(47)(2014) Trang: 35-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 9(2014) Trang: 79-83
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Giáo dục
Số tạp chí Số 1 (47)(2014) Trang: 41-44
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 12(2014) Trang: 38-48
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...