Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 23/2016(2016) Trang: 22-27
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Kiểm sát
Liên kết:

Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17/10/2016 và Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06/4/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố án lệ đã chính thức khẳng định việc áp dụng án lệ trong thực tiễn xét xử ở nước ta. Mười bản án lệ đầu tiên đã được công bố trên tinh thần áp dụng theo nguyên tắc quy định tại Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28/10/2015 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. Tuy nhiên, cấu trúc của 10 án lệ đã công bố và thực tiễn triển khai trong xét xử là vấn đề cần tiếp tục trao đổi làm rõ. Qua bài viết tác giả nêu lên một vài suy nghĩ về cấu trúc và nguyên tắc áp dụng án lệ ở nước ta hiện nay.

Các bài báo khác
Số tạp chí 17(2016) Trang: 91-100
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 4(04)(2016) Trang: 44-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế
Số tạp chí 24(2016) Trang: 166-176
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 6(2016) Trang: 84-90
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 11 (72)(2016) Trang: 20-25
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 23(2016) Trang: 75-78
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 59-63
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 55-59
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 12 (344)(2016) Trang: 3-6, 58
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 24 (328)(2016) Trang: 10-16
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...