Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 11/2020(2020) Trang: 47-49
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Liên kết:

Sự phát triển của cách mạng khoa học và công nghệ hiện nay đã và đang tác động mạnh mẽ tổng thể đời sống xã hội đồng thời tạo nên bước ngoặt to lớn đối với giáo dục đại học. Trong đó, hoạt động đào tạo sinh viên ngành sư phạm - Trường Đại học Cần Thơ theo học chế tín chỉ từ năm 2007 đến nay đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Trên cơ sở phân tích và đánh giá tình hình tổng quan, bài viết đã đề xuất một số giải pháp căn bản góp phần cải tiến hoạt động và nâng cao chất lượng đào tạo ngành Sư phạm theo định hướng thực học thực nghiệp mang tính hiệu quả và đáp ứng yêu cầu thực tế nghề nghiệp của xã hội.

Các bài báo khác
Số tạp chí 6-2020(2020) Trang: 68-79
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 01(2020) Trang: 194-206
Tác giả: Lê Phương Hùng
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Số tạp chí 01(2020) Trang: 320-324
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Số tạp chí 34(2020) Trang: 89-92
Tạp chí: Kinh tế & Dự báo
Số tạp chí Số đặc biệt 11/2020(2020) Trang: 318-322
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Số tạp chí 261(2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 732(2020) Trang: 23-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...