Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 259 9/2020(2020) Trang: 44-52
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Một thí nghiệm (NT) được tiến hành để đánh giá ảnh hưởng các nguồn biochar khác nhau trong khẩu phần trên 320 gà Nòi từ 5 đến 14 tuần tuổi. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức (NT) là: đối chứng (không có biochar) và 4 NT có bổ sung 4 loại biochar lần lượt là thân bắp (BiTB), gáo dừa (BiGD), lục bình (BiLB) và trấu (BiT) với mức độ 1% trong khẩu phần, lặp lại bốn lần. Kết quả chỉ rằng các nguồn biochar khác nhau trong khẩu phần đã ảnh hưởng lên khối lượng gà cuối TN, gà nuôi khẩu phần BiT có khối lượng cao hơn các NT khác (P=0,02), vì thế NT BiT cũng có tăng khối lượng cao nhất. Các nguồn biochar khác nhau không ảnh hưởng lên lượng ăn vào và chuyển hóa thức ăn, số lượng hồng cầu, bạch cầu; tuy nhiên hàm lượng hematocrit cao hơn ở các NT có bổ sung biochar. Gà nuôi các khẩu phần có biochar đã giảm có ý nghĩa hàm lượng cholesterol, HDL và LDL-cholesterol cũng như số lượng vi khuẩn E. coli. Biochar được sản xuất từ trấu có ảnh hưởng tốt nhất lên khối lượng gà cuối TN.

Từ khóa: Biochar, cholesterol, E. coli, gà Nòi, sinh trưởng.

Các bài báo khác
Số tạp chí 6-2020(2020) Trang: 68-79
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 01(2020) Trang: 194-206
Tác giả: Lê Phương Hùng
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Số tạp chí 01(2020) Trang: 320-324
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Số tạp chí 34(2020) Trang: 89-92
Tạp chí: Kinh tế & Dự báo
Số tạp chí Số đặc biệt 11/2020(2020) Trang: 318-322
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Số tạp chí 261(2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 732(2020) Trang: 23-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...