Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 11(2020) Trang: 265–277
Tạp chí: GSC Biological and Pharmaceutical Sciences

Bacteria associated with sugarcane were investigated characteristics of plant growth promotion and identified base on molecular characteristics. Nitrogen fixation bacteria were isolated by using N-free Burk’s and LGI media. Pure colonies were then streaked on NBRIP medium to select phosphate solubilizing bacteria. The ability of producing IAA was screened by dropping Salkowski reagent into the bacterial suspension. There were 140 isolates of nitrogen-fixing and phosphate-solubilizing bacteria, and 41 isolates among them showed IAA producing. The abilities of producing IAA, fixing nitrogen, and solubilizing phosphate of these 41 isolates ranged from 1.9 to 12.8 mg L-1 IAA, 0.1 to 2.5 mg L-1 NH4+, and 32.4 - 286.5 mg L-1 P2O5, respectively. Thirteen selected isolates were preliminary tested biological control ability and identified base on 16S rDNA sequencing. There were 4 isolates capable of producing siderophore, 8 isolates inhibit Fusarium sp., 4 isolates inhibit Aspergillus niger, and one isolate capable of resisting both Escherichia coli and Staphylococcus aureus. The identification result showed these isolates belong to genera Stenotrophomonas, Bacillus, Chitinophaga, Burkholderia, Serratia, and Acinetobacter. These outstanding isolates were proposed to test the ability to promote sugarcane growth.

Các bài báo khác
Số tạp chí 6-2020(2020) Trang: 68-79
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 01(2020) Trang: 194-206
Tác giả: Lê Phương Hùng
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Số tạp chí 01(2020) Trang: 320-324
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Số tạp chí 34(2020) Trang: 89-92
Tạp chí: Kinh tế & Dự báo
Số tạp chí Số đặc biệt 11/2020(2020) Trang: 318-322
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Số tạp chí 261(2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 732(2020) Trang: 23-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...