Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 6-2020(2020) Trang: 43-48
Tạp chí: Khoa học Kỹ Thuất Chăn Nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm này nhằm mục đích xác định sự tiêu hóa vật chất hữu cơ ở in vitro với mức NDF hợp lý trong khẩu phần bò thịt, được thiết kế theo thể thức hoàn toàn ngẩu nhiên với 6 nghiệm thức (NT) là 6 mức NDF (%) trong khẩu phần dựa vào vật chất khô (DM) là 35, 41, 47, 53, 59, 65 tương ứng với NDF35, NDF41, NDF47, NDF53, NDF59, NDF65 và 3 lần lặp lại. Các thực liệu thức ăn trong khẩu phần là cỏ Voi, dây lá Bìm Bìm, rơm và thức ăn hỗn hợp (TAHH). TAHH với các thực liệu gồm có tấm và khô đậu nành ly trích với mức protein thô (CP) ổn định trong khẩu phần cho tất cả NT là 14,6% (vật chất khô). Thí nghiệm được tiến hành theo phương pháp tỷ lệ tiêu hóa in vitro của Goering và Van Soest (1970), theo dõi 0-72h với nhiệt độ bồn điều nhiệt là 39,5oC. Kết quả thu được cho thấy tỷ lệ tiêu hoá chất hữu cơ (OMD) khác biệt có ý nghĩa thống kê (Pcác NT ở các thời điểm 0, 12, 24, 48, 72h. Ở 72h, giá trị OMD của các NT thấp dần từ NT NDF35, NDF41, NDF47, NDF53, NDF59, NDF65 và khác biệt có ý nghĩa thống kê (Ptăng mức NDF từ 35% lên 65% trong khẩu phần đã làm tỷ lệ tiêu hóa xơ trung tính giảm dần ở các NT (Pvà xơ trung tính ở in vitro có triển vọng cho các nghiên cứu tiếp theo để ứng dụng trong chăn nuôi bò thịt.

Các bài báo khác
Số tạp chí 6-2020(2020) Trang: 68-79
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 01(2020) Trang: 194-206
Tác giả: Lê Phương Hùng
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Số tạp chí 01(2020) Trang: 320-324
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Số tạp chí 34(2020) Trang: 89-92
Tạp chí: Kinh tế & Dự báo
Số tạp chí Số đặc biệt 11/2020(2020) Trang: 318-322
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Số tạp chí 261(2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 732(2020) Trang: 23-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...