Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí KY1.10/2020(2020) Trang: 18-19,61
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Liên kết:

Hợp tác giữa cơ sở đào tạo với nhà trường phổ thông trong đào tạo sinh viên ngành sư phạm là phương thức giáo dục và đào tạo mang giá trị khoa học và sáng tạo nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đổi mới giáo dục và thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Trong thời gian qua, mối quan hệ hợp tác cơ sở đào tạo sư phạm – nhà trường phổ thông còn mang tính hạn chế cả về phương thức, thời lượng và nội dung, điều đó chưa tạo được nền tảng phát triển bền vững cho giáo dục Việt Nam. Trên cơ sở phân tích vai trò, giá trị và lợi ích của các chủ thể trong mối quan hệ hợp tác, bài viết đã xây dựng các ý tưởng về hợp tác, liên kết giữa cơ sở đào tạo và nhà trường phổ thông nhằm tạo ra cách mạng trong đổi mới tư duy đào tạo đại học và giáo dục phổ thông.

Các bài báo khác
Số tạp chí 6-2020(2020) Trang: 68-79
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 01(2020) Trang: 194-206
Tác giả: Lê Phương Hùng
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Số tạp chí 01(2020) Trang: 320-324
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Số tạp chí 34(2020) Trang: 89-92
Tạp chí: Kinh tế & Dự báo
Số tạp chí Số đặc biệt 11/2020(2020) Trang: 318-322
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Số tạp chí 261(2020) Trang: 28-33
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 732(2020) Trang: 23-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...