Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 151-157
Tải về

 

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

 

Title:

Effect of dietary copper levels on production performance, egg quality and blood parameters of laying hens

Từ khóa:

Đồng, năng suất sinh sản, chất lượng trứng, chỉ số huyết học, gà đẻ Hisex Brown

Keywords:

Copper, production performance, egg quality, blood contents, Hisex Brown laying hens

ABSTRACT

A study was conducted on 300 Hisex brown laying hens from 34 to 43 weeks of age to evaluate optimum dietary copper (Cu) levels on production performance, egg characteristics, red blood cell, plasma lipid and egg yolk cholesterol content. The study was allocated according to a completely randomized design into 5 treatments, a basal diet used as the control contained 16.26% CP, 2756 kcal/kg and 17 mg Cu/kg. Four other experimental diets was prepared by addition 40, 60, 80 and 100 mg Cu/kg diets with 15 replicates. Results showed that daily egg production and egg mass were significantly higher in the treatments supplemented with Cu than the control (p<0.01), while feed intake, feed efficiency and egg weight did not change. Egg shape index, yolk color, albumin and yolk index were similar among treatments, but the supplementation of Cu improved Haugh unit and egg shell thickness was significantly higher than that of the control. No significant effect of Cu was observed on plasma triglycerides, HDL and total cholesterol of hens. The dietary feeds increased red blood cells and hemoglobin content of hens supplemented with Cu was increased as compared to the control. The dietary copper supplementation reduced egg yolk cholesterol content. The best values of economic returns was recorded on hens fed 40 mg Cu/kg diet.

TóM TắT

Một thí nghiệm được tiến hành trên 300 gà mái giống Hisex Brown 34 đến 43 tuần tuổi để đánh giá ảnh hưởng các mức độ bổ sung đồng (Cu) trong khẩu phần lên năng suất, chất lượng  của quả trứng, số lượng hồng cầu, thành phần lipid huyết tương và cholesterol lòng đỏ trứng. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức là khẩu phần cơ sở là nghiệm thức đối chứng (NTĐC) với 16.26% CP, 2756 kcal/kg và 17 mg Cu/kg, và 4 khẩu phần thí nghiệm bổ sung 4 mức độ Cu lần lượt là 40, 60, 80 và 100  mg Cu/kg khẩu phần, lặp lại 15 lần. Kết quả chỉ ra rằng tỉ lệ đẻ và khối lượng trứng (g/gà/ngày) của gà nuôi các khẩu phần bổ sung Cu cao hơn NTĐC rất có ý nghĩa (<0,01), trong khi lượng ăn vào, hiệu quả thức ăn và khối lượng trứng không có sự thay đổi. Chỉ số hình dáng, màu lòng đỏ, chỉ số lòng trắng, lòng đỏ không sai khác giữa các nghiệm thức, tuy nhiên bổ sung Cu đã làm tăng đơn vị Haugh và độ dày vỏ trứng. Số lượng hồng cầu và hemoglobin tăng lên có ý nghĩa ở các NT có bổ sung Cu. Không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức về hàm lượng triglycerides, HDL và cholesterol của huyết tương, tuy nhiên hàm lượng cholesterol của lòng đỏ đã giảm xuống có ý nghĩa. Hiệu quả kinh tế cao nhất ghi nhận được ở khẩu phần bổ sung 40 mg Cu/kg thức ăn.

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 1-7
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 1-8
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 14-18
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 18-25
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 183-192
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 75-84
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 8-17
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 83-90
Tải về
tháng 4-2015 (2015) Trang: 784-789
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
tháng 4-2015 (2015) Trang: 302-307
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
(2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU Proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings The 20th Asian – Pacific Weed Science Society Conference, 7-11 November, 2005, HCM City
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...