Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 83-90
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 25/10/2016

 

Title:

Determination of air quality and effect of cage location in tunnel ventilated house on layer performance

Từ khóa:

Ammoniac, vi sinh vật, chuồng nuôi, năng suất sinh sản

Keywords:

Ammonia, bacteria, cage Location, layer performance

ABSTRACT

The study was conducted on a layer farm belonged to Emivest Vietnam Co., Ltd in Binh Phuoc province to evaluate the effects of indoor environmental factors such as temperature (oC), relative humidity (%), air velocity (m/s), concentration of O2 (%), NH3, H2S, CO and CH4 (ppm) in houses and the presence of fecal Escherichia coli and Eimeria spp. on egg production, feed intake, egg weight, egg mass and feed conversion ratio of Hisex Brown layers. Hens were kept in tunnel ventilated house divided into four positions, with 20,000 hen capacity (4 hens in a cage at a stocking density of 472 cm2/hen). Hen manure was directly dropped below the cage and removed every 6 to 8 days. A temperature and humidity control system and exhaust fans were located in the front and the end of the house. The results showed that after removing manure, concentration of NH3 was gradually increased from front to the end of house, but still remained below exposure limit value and no harmful gases such as CO, H2S, and CH4 were detected. Number of fecal Escherichia coli and Eimeria spp. was in a normal range. Location of cage did not impact on egg production, but egg weight and feed conversion ratio were decreased.

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện tại một trại chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm giống Hisex Brown của công TNHH Emivest Việt Nam ở Bình Phước để đánh giá ảnh hưởng của yếu tố môi trường như nhiệt độ (oC), ẩm độ tương đối (%), tốc độ gió (m/s), khí O2 (%), NH3, H2S, CO và CH4 (ppm) và sự có mặt của vi khuẩn Escherichia coli và trứng cầu trùng (Eimeria spp) trong phân lên tỷ lệ đẻ, tiêu tốn thức ăn, khối lượng trứng và hệ số chuyển hóa thức ăn của gà mái Hisex Brown. Gà được nuôi trong chuồng kín thông gió, được chia thành 4 vị trí, với tổng đàn 20.000 gà mái/ chuồng. Gà được nuôi 4 con/ô lồng với mật độ là 472 cm2/con. Phân gà được thu dọn sau 6 đến 8 ngày. Hệ thống điều hòa nhiệt độ và ẩm độ được đặt ở đầu dãy chuồng (ĐDC) và quạt hút ở cuối chuồng (CC). Kết quả chỉ rằng trong một tuần hàm lượng khí NH3 tăng dần sau khi dọn phân từ ĐDC đến CC nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Không phát hiện các khí độc như CO, H2S, và CH4 cả bên trong và ngoài chuồng nuôi. Mật độ Escherichia coli và Eimeria spp. trong phân nằm trong ngưỡng cho phép. Vị trí chuồng nuôi không ảnh hưởng lên tỉ lệ đẻ trứng của gà, nhưng sản lượng trứng và khối lượng trứng thì giảm dần từ vị trí ĐDC đến CC.

Trích dẫn: Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Lưu Hữu Mãnh và Lê Thanh Phương, 2016. Khảo sát chất lượng không khí và vị trí chuồng nuôi lên năng suất sinh sản của gà đẻ trứng giống Hisex Brown. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 2): 83-90.

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 1-7
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 1-8
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 14-18
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 151-157
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 18-25
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 183-192
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 75-84
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 8-17
Tải về
tháng 4-2015 (2015) Trang: 784-789
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
tháng 4-2015 (2015) Trang: 302-307
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
(2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU Proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings The 20th Asian – Pacific Weed Science Society Conference, 7-11 November, 2005, HCM City
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...