Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 06 (2006) Trang: 1-8
Tải về

ABSTRACT

A comparison was conducted to evaluate the effect of rice straw (treatment I), ensiled sugar cane bagass (ESCB) with urea (treatment II) or molasses (treatment III) at level of 4% on daily live weight gain (DLWG), feed conversion ratio(FCR) and digestibility of growing cattle. The experiment was allocated according to a complete block design with four replicates using 12 F2 growing cattle of 145 kg ± 15 initial live weight. DLWG of treatment II and III were in similar (0.52kg/day) and significantly higher than that of treatment I (0.42 kg/day) (P=0.01). FRC of treatment II and III (7.9) were significantly lower than that of treatment I (9.4) (P=0.01). CP digestibility of treatment II and III was improved as compared to the treatment I (P<0.001). ESCB with urea or molasses improves the digestibility, performance and FCR of growing cattle.

Keywords: ensiled sugar cane bagass, molasses, urea, cattle, digestibility, gain, feed conversion ratio

Title:   Effect Of Ensiled Sugar Cane Bagass With Urea Or Molasses On Performance, Feed Conversion And Digestibility Of Growing Cattle

TóM tắt

Thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng bổ sung bã mía ủ 4% urea và 4% mật đường lên tăng trọng và hệ số chuyển hóa thức ăn (HSCHTĂ) được tiến hành trên 12 bò đực lai hướng sữa F2. Thí nghiệm bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với ba nghiệm thức (NT) và bốn lần lặp lại.MỗiNT nhận 1 khẩu phần thức ăn thí nghiệm bổ sung rơm (NTI), bã mía ủ urea (NTII) và bã mía ủ mật đường (NTIII). Kết quả thí nghiệm về tăng trọng của NTII và NTIII tương đương nhau (0.52 kg/ngày) và cao hơn có ý nghĩa (P = 0.01) so với NTI (0.42 kg/ngày). Tương tự, HSCHTĂ của NTII và NTIII tương đương nhau (7.9) và thấp hơn có ý nghĩa (P=0.01) so với NT I (9.4). Protein tiêu hóa của NTII và III cao hơn có ý nghĩa NTI.

Cả hai bã mía ủ urea hay mật đường đều cải tiến rõ rệt tăng trọng, hệ số chuyển hóa thức ăn và  tỉ lệ tiêu hóa của bò.

Từ khóa: bã mía ủ, bò, urea, mật đường, tăng trọng, chuyển hóa thức ăn, mức tiêu hóa

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 1-7
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 14-18
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 151-157
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 18-25
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 183-192
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 75-84
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 8-17
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 83-90
Tải về
tháng 4-2015 (2015) Trang: 784-789
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
tháng 4-2015 (2015) Trang: 302-307
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
(2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU Proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings The 20th Asian – Pacific Weed Science Society Conference, 7-11 November, 2005, HCM City
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...