Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 55(2017) Trang: 568-573
Tạp chí: VietNam Journal of Chemistry
Liên kết:

Euphorbia hirta L., a wild herbaceous plant, is popular in all tropical countries, especially in Vietnam and as widely used in traditional medicine. The HPLC results on the ethanol E. hirta extract from a Vietnamese sample indicated that rutin and quercitrin seemed to be present at concentrations of about 1.06 and 23.80 mg/g extract, respectively. Column chromatography of the methanol extract led to the isolation and identification of two flavonoid glycosides confirming the presence of quercetin-3-O-rutinoside (rutin: EU1) and quercetin-3-rhamnoside (quercitrin: EU2). Antioxidant activity of the crude ethanol extract as well as fractions and the isolated rutin and quercitrin was evaluated based on DPPH and ABTS methods using vitamin C and Trolox as positive controls. The results showed that the half maximal inhibitory concentration (IC50) of the methanol extract by DPPH varied from 1020.7 to 9.1 mg/mL and by ABTS from 160.1 to 9.9 mg/mL while rutin and quercitrin showed the IC50 values of 6.0; 17.3 and 6.3; 13.2 mg/mL, respectively.

Các bài báo khác
Số tạp chí 28(2017) Trang: 48-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí Tập 1, số 2-2017(2017) Trang: 265-274
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
Số tạp chí 15(10)(2017) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 02 - 06/2017(2017) Trang: 32-35
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
Số tạp chí 8(2017) Trang: 272-279
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 04/2017(2017) Trang: 19-21
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Số tạp chí Số đặc biệt tháng 10/2017(2017) Trang: 302-304
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số tạp chí Số 3 (2) - 2017(2017) Trang: 45-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...