Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 366(2019) Trang: 59-68
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các điều kiện tối ưu trong sản xuất ethanol sinh học từ bã mía sử dụng nấm men chịu nhiệt có hoạt tính lên men cao. Điều kiện thủy phân bã mía được thực hiện bằng cách sử dụng H2SO4 ở các nồng độ 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75% v/v và được xử lý ở nhiệt độ 90, 100, 110, 115 và 120oC, thời gian 10, 15, 20, 25 và 30 phút. Dịch thủy phân được sử dụng để đánh giá khả năng lên men ethanol ở 40oC với 10 chủng nấm men chịu nhiệt, gồm 6 chủng Pichia kudriavzevii và 4 chủng Saccharomyces cerevisiae. Đánh giá các yếu tố tác động của các yếu tố dinh dưỡng, pH và mật số tiếp giống chủng ban đầu đến quá trình lên men ở 40oC được bố trí theo Plackett-Burman Design (PBD) và tối ưu hóa bằng phương pháp đáp ứng bề mặt theo bố trí Central Composite Design (CCD). Kết quả cho thấy điều kiện thích hợp cho quá trình thủy phân được xác định với H2SO4 ở nồng độ 0,75% (v/v) và xử lý ở 120oC và 20 phút, điều kiện tối ưu cho quá trình lên men sử dụng chủng P. kudriavzevii CT5.3 được xác định với hàm lượng NH4NO3 là 0,38 g/L, MgSO4.7H2Olà 0,64 g/L, KH2PO4 là 1,06 g/L và mật số giống chủng 3,73 x 106 tb/mL, hàm lượng ethanol đạt 45,8 g/L.

Các bài báo khác
Số tạp chí tập 60-số 7(2019) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa hoc công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 21(2019) Trang: 23-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
Số tạp chí 202(09)(2019) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...