Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí T.59 S1 (2019)(2019) Trang: 36-38
Tạp chí: Tạp chí Dươc học
Liên kết: http://: 0866-7861

Collecting the marine sponges from Phu Quoc island, Kien Giang province, the study on bioactivities were conducted. The ethanol extract of Neopetrosia sp. showed significantly cytotoxic activity on the cancer cell Hep G2 with the IC50 value of 56,34 μg/mL, by SRB method. This result suggests for further study on chemical examination of Neopetrosia sponge. The assays on others cancer cells lines are tested.

Các bài báo khác
Số tạp chí tập 60-số 7(2019) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa hoc công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 21(2019) Trang: 23-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
Số tạp chí 202(09)(2019) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...