Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 189(2019) Trang: 19-21,151
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Liên kết:

Trong nghiên cứu khoa học lịch sử có rất nhiều phương pháp khác nhau được vận dụng nhằm góp phần làm sáng tỏ hiện thực lịch sử, xử lý sử liệu là một trong số các phương pháp ấy. Tuy nhiên, đối với mỗi loại tài liệu khác nhau đòi hỏi các kỹ thuật chuyên biệt trong xử lý sử liệu học. Bài viết giới thiệu phương pháp xử lý sử liệu học trong nghiên cứu tài liệu địa bạ triều Nguyễn. Kết quả nghiên cứu đề cập đến tiến trình thực hiện phương pháp này và gợi mở một số ý tưởng trao đổi để tích lũy kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy lịch sử.

Các bài báo khác
Số tạp chí tập 60-số 7(2019) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa hoc công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 21(2019) Trang: 23-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
Số tạp chí 202(09)(2019) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...