Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí tập 61 số 9(2019) Trang: 34-39
Tạp chí: Tạp chí Khoa hoc công nghệ Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu được tiên hành nhằm tìm hiểu sự thích ứng về biểu hiện sinh hóa của 6 giống lúa mùa đáp ứng trong điểu kiện hạn giai đoạn sinh dưỡng. ''hí nghiệm được bỗ trí theo kiểu thừa số hai nhân tổ khối hoàn toàn ngẫu nhiên,nhân tú thú nhất là 6 giỗng lúa: Nàng Quớt, Nàng Chá Rắn, Huyết Rồng, Bông Hường. Trắng Tép và Một Hụi Đỏ(giếng Nàng Keo Chùm được sĩ dụng làm đối chứng nhạy câm với hạn): nhân tổ thứ hai là 2 điều kiện tưới (đủ nước, không tưới nước) với 3 lần lặp lại. Bài báo nghiên cứu về sự thay đổi các đặc tính sinh hoá trong điều kiện hạn so với đủ nước. Kết quả cho thây, để thích ứng trong điều kiện hạn, 6 giống lúa có sự tích lũy cao hàm lượng chlurophyll,đường tẳng số và proline trong lá. Hàm lượng chlorophyll a giảm 1,36 lần, chlorophyll b tăng 1,79 lần, chlorophyll tông tăng 1.36 lần, đường tống số tăng 1,70 lần, proline tăng 4,44 lần. Hai giống (Một Bụi Đỏ và Nàng Quứt) có hàm lượng đường tổng số và proline cao nhất ø điều kiện hạn. Đường tổng số và proline có hệ số tương quan thuận, proline là yếu tố quyết định khả năng chịu hạn.

Các bài báo khác
Số tạp chí tập 60-số 7(2019) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa hoc công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 21(2019) Trang: 23-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
Số tạp chí 202(09)(2019) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...