Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 11-2019(2019) Trang: 129
Tạp chí: Tạp Chí Xây Dựng- Bộ Xây Dựng
Liên kết:

Trong bài báo này, phương pháp phần tử chuyển động (Moving Element Method, MEM) lần đầu được áp dụng cho bài toán phân tích ứng xử thủy đàn hồi của tấm mỏng rộng vô hạn nổi trên vùng nước nông chịu tải trọng di chuyển. Phần kết cấu tấm được mô hình sử dụng lý thuyết tấm mỏng của Kirchhoff-Love, trong khi đó lý thuyết sóng nước nông tuyến tính được sử dụng để mô phỏng bài toán thủy động lực học của chất lỏng. Cả hai miền tính toán của kết cấu và chất lỏng được rời rạc hóa đồng thời bằng nhiều “phần tử chuyển động” nằm trong hệ trục tọa độ di chuyển cùng với tải trọng. Thông qua đó, mô hình lý thuyết này giúp loại bỏ hoàn toàn việc cập nhập lại vector tải trọng do sự thay đổi vị trí của điểm tiếp xúc so với các phần tử. Hơn nữa phương pháp MEM yêu cầu miền tính toán có kích thước độc lập với quãng đường di chuyển của tải trọng. Kết quả đạt được từ các ví dụ số sẽ được so sánh với kết quả có được từ phương pháp biển đổi Fourier (Fourier Transform Method, FTM) để đánh giá sự chính xác và hiệu quả của phương pháp đề xuất. Đồng thời, ảnh hưởng của độ sâu vùng nước và khoảng cách giữa các trục xe lên hệ số động lực học của chuyển vị và vận tốc tới hạn được khảo sát chi tiết.

Các bài báo khác
Số tạp chí tập 60-số 7(2019) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa hoc công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 21(2019) Trang: 23-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
Số tạp chí 202(09)(2019) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...