Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 252(2019) Trang: 76-81
Tạp chí: KHKT Chăn Nuôi
Liên kết:

Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của dầu vỏ hạt điều thô đế́n khả năng sinh khí CH4, CO2 và tiêu hóa vật chất hữu cơ (OM) ở in vitro. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức (NT): DĐ0, DĐ2, DĐ4, DĐ6 và DĐ8 tương ứng với các mức độ dầu điều 0, 2, 4, 6 và 8% (tính trên %DM) được thêm vào chất nền là cỏ lông tây (Bracharia mutica) và 3 lần lặp lại. Kế́t quả cho thấy lượng khí tổng số, CH4 và CO2 sinh ra tích lũy giữa các NT có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P4 sinh ra ở 72 giờ cũng giảm dần tỷ lệ nghịch với mức độ dầu điều tăng dần ở 0% (60 ml/g DOM) – ở 8% (15,7 ml/g DOM) (P4 và CO2 sinh ra, và tỷ lệ tiêu hóa OM giảm mạnh dần một cách rõ rệt khi mức độ dầu điều tăng dần 4,0-8,0%. Nghiên cứu mức dầu điều trong khoảng 0-2,0% nên được quan tâm thực hiện ở in vivo để có thể ứng dụng vào thực tế́ sản xuất.

Các bài báo khác
Số tạp chí tập 60-số 7(2019) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa hoc công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 21(2019) Trang: 23-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
Số tạp chí 202(09)(2019) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...