Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 6(2019) Trang: 67-72
Tạp chí: Tạp chí Lạc Hồng

Khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất nghĩa là người bị thu hồi có thể mất đi toàn bộ hay một phần diện tích đất mà mình đang sử dụng hợp pháp. Những thiệt hại trong thời điểm thu hồi không chỉ là đất, mà còn có thể bao gồm nhiều thiệt hại khác, có thể liệt kê như: công trình xây dựng, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi… Do vậy, khi tiếp cận với pháp luật bồi thường, việc xác định thiệt hại đối với vật nuôi cũng là vấn đề cần lưu ý. Bài viết này phân tích những quy định liên quan đến việc bồi thường về vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất để đánh giá theo những vấn đề như: pháp luật đã có quy định đầy đủ các thiệt hại, nguyên tắc và cách thức xác định thiệt hại đối với vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất hay chưa. Trên cơ sở công bằng, khách quan và tương xứng, nhóm tác giả đề xuất một số nguyên tắc nhằm hoàn thiện pháp luật về bồi thường vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất.

Các bài báo khác
Số tạp chí tập 60-số 7(2019) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa hoc công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 21(2019) Trang: 23-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
Số tạp chí 202(09)(2019) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...